REGULAMIN KONKURSU „Rampa dla Ciebie” – zmiany

Z dniem 16 stycznia następują zmiany w regulaminie konkursu "Rampa dla Ciebie".

REGULAMIN KONKURSU "Rampa dla Ciebie"

§1

ORGANIZATOR I OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI

 

 1. Niniejszy3 Regulamin reguluje warunki przystąpienia, udziału oraz rezygnacji z udziału w konkursie pod nazwą: „Rampa dla Ciebie”, a także zasady i tryb wyłaniania Zwycięscy Konkursu (dalej jako: „Konkurs”). Raz w miesiącu kalendarzowym na warunkach opisanych w Regulaminie przyznana zostanie jedna nagroda (dalej jako: „Nagroda”) w Konkursie, którą jest możliwość zakupu jednej z ramp nastawnych umożliwiających pokonywanie przeszkód architektonicznych w postaci np. progu, stopnia lub krawężnika (dalej jako: „Rampa”), znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora, dostępnej na stronie internetowejwww.rampan.pl po cenie 1 zł netto wraz z montażem na warunkach określonych w Regulaminie. Szczegółowe informacje dotyczące Ramp oraz warunków technicznych umożliwiających jej zamontowanie znajdują się na stronie www.rampan.pl.
 2. Organizatorem Konkursu jest Spółka PRO-FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Płk. Jana Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000315273, NIP: 8133569660, REGON: 180371082, (dalej jako „Organizator”).
 3. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej jako: „Regulamin”) w okresie od 15-10-2016 r. do 15-06-2017r. (dalej jako: „Okres Konkursu”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA WKONKURSIE

 1. Z zastrzeżeniem §3 ust. 1 Regulaminu warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, a następnie zarejestrowanie się na stronie internetowej portalu Rampa-Pokonujemy Bariery  pod  adresem: www.rampa.net.pl (dalej jako: „Strona Internetowa”), gdzie znajduje się zakładka umożliwiająca wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej jako: „Formularz Zgłoszeniowy”). W Formularzu Zgłoszeniowym Użytkownik wyjaśnia w krótki i zwięzły sposób, dlaczego dana osoba potrzebuje Rampę, podaje informację dotyczące wysokości przeszkody architektonicznej np. progu, stopnia lub krawężnika, do usunięcia której ma służyć Rampa, a także miejsce zamontowania Rampy, a także podaje swoje imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Zgłoszenie do Konkursu następuje z chwilą przesłanie Formularza Zgłoszeniowego, co następuje  przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz kliknięcie przycisku „Wyślij Formularz” na Stronie Internetowej.
 2. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie możne nastąpić również w formie pisemnej poprzez przesłanie na adres Organizatora: “PRO-FUND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Hoffmanowej 19, 39-016 Rzeszów, zgłoszenia udziału w konkursie, zawierającego dane określone w ust. 1. Zgłoszenie w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym następuje z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

 

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto spełnia łącznie wszystkie następujące warunki(dalej jako: „Uczestnik”):
 1. posiada miejsce zamieszkania, bądź siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie opisanym w §5 Regulaminu, spełni warunki uczestnictwa w Konkursie opisane w §2 Regulaminu.
 1. Każdy z Uczestników może zgłosić w Konkursie tylko jeden Formularz Zgłoszeniowy, bądź pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. W przypadku ponownego zgłoszenia do Konkursu pod uwagę będzie brany wyłącznie Formularz Zgłoszeniowy, bądź pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie, przesłane, jako chronologicznie pierwsze. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Formularzu Zgłoszeniowym, bądź pisemnym zgłoszeniu udziału w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza uczestnika z Konkursu.

 

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Począwszy od listopada 2016 r. w każdym miesiącu kalendarzowym Okresu Konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca Konkursu, który otrzyma Nagrodę (dalej jako:„Zwycięzca Konkursu”).
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Konkursie i przesłali kompletny Formularz Zgłoszeniowy, bądź pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, w którym wyłaniany jest Zwycięzca Konkursu w danym miesiącu. W przypadku braku wyłonienia Zwycięzcy Konkursu w danym miesiącu kalendarzowym Okresu Konkursu, niewygrana Nagroda podlega kumulacji w następnym miesiącu Okresu Konkursu, przy czym w wyniku kumulacji w danym Okresie Konkursu może zostać wyłonionych nie więcej niż dwóch Zwycięzców Konkursu. Brak wyłonienia Zwycięzców Konkursu na zasadach określonych w zdaniu powyżej, nie powoduje kumulacji ponad uregulowaną w zdaniu poprzedzającym.
 3. Organizator wyłoni Zwycięzcę Konkurs w danym miesiącu kalendarzowym do ostatniego dnia tego miesiąca na podstawie własnej oceny przesłanego Formularza Zgłoszeniowego lub pisemnego zgłoszenia udziału w Konkursie oraz znajdującego się w nim opisu problemu.
 4. Pierwszy Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony do końca listopada 2016 r. spośród Uczestników Konkursu, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Konkursie i przesłali kompletny Formularz Zgłoszeniowy bądź pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie do 15 listopada 2016 r.
 5. Organizator dokonując weryfikacji Formularzy Zgłoszeniowych i pisemnych zgłoszeń udziału w Konkursie dokonuje oceny możliwości technicznych zamontowania Rampy w miejscu wskazanym przez Uczestnika oraz ustala, która Rampa spośród znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora będzie właściwa ze względu na wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym lub pisemnym zgłoszeniu udziału w Konkursie przeznaczenie Rampy oraz możliwe miejsce jej zamontowania wskazane przez Uczestnika. Werdykt Organizatora zależy od jego indywidualnego uznania i jest ostateczny.
 6. Organizator poinformuje w terminie 14 dni od wyboru Zwycięzcy Konkursu o wygraniu Nagrody, w formie telefonicznej lub mailowej na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym lub pisemnym zgłoszeniu udziału w Konkursie adres. W terminie do 14 dni od otrzymania informacji Zwycięzca Nagrody może skorzystać z prawa do zakupu Rampy po cenie 1 zł netto wraz z montażem, na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku nieskorzystania z Nagrody w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, a ponadto Nagroda za dany miesiąc nie będzie ponownie przyznawana.
 7. Rampy będą montowane przez Organizatora u Zwycięzcy Konkursu w indywidualne uzgodnionych terminach. Maksymalny termin montażu Rampy wynosi nie dłużej niż 3 miesiące od terminu zakupu Rampy wskazanego w § 4 ust. 6 Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu montażu Rampy wskazanego powyżej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych koniecznością sporządzenia nowej konstrukcji Rampy.
 8. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie Organizatorowi miejsca, w którym została zamontowana Rampa, w celu wykonania zdjęć zamontowanej Rampy do celów marketingowych Organizatora. Zwycięzca Konkursu może także wyrazić zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku do potrzeb marketingowych Organizatora. Wyrażenie zgody przez Zwycięzcę Konkursu następuje w formie pisemnej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęcia/zdjęć zamontowanej Rampy w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych oraz marketingowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla Zwycięzcy Konkursu, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zdjęć.
 10. Uczestnik może w każdym czasie zaprzestać udziału w Konkursie, poprzez przesłanie oświadczenia o zakończeniu udziału w Konkursie przesyłając w formie pisemnej pod rygorem nieważności „Oświadczenie o Zakończeniu Udziału w Konkursie” na adres siedziby Organizatora.
 11. Organizator zastrzega, że Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy wskazali w Formularzu Zgłoszeniowym lub pisemnym zgłoszeniu udziału w Konkursie, miejsce zamontowania Rampy, umożliwiające jej zamontowanie pod względem technicznym jak również tytułu prawnego do wskazanego miejsca zamontowania Rampy.
 12. W przypadku wygrania Nagrody (niezależnie od skorzystania z możliwości zakupu Rampy na warunkach określonych w Regulaminie), Zwycięzca Konkursu nie może wziąć ponownie udziału w Konkursie. Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę.
 13. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator.

 

§ 5

DANE OSOBOWE

 

 1. Pod warunkiem uzyskania zgody Uczestnika Organizator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w zakresie i w celach związanych z Konkursem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej: „u.o.d.o.”). Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w szczególności w celu, uczestnictwa w Konkursie, rozstrzygnięcia Konkursu, komunikacji z Uczestnikami, przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz innych celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą osoby i podmioty zaangażowane w przeprowadzenie i obsługę Konkursu.
 2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.o.d.o. administratorem danych osobowych Uczestników jest PRO-FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Płk. Jana Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba.
 3. Dane osobowe Uczestników w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami o.d.o. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych Uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika, równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 5. Przetwarzanie danych osobowych, obejmować będzie następujący zakres danych:
 1. Imię i nazwisko Uczestnika;
 2. adres zamieszkania i adres korespondencyjny Uczestnika;
 3. adres poczty elektronicznej (e-mail) Uczestnika lub numer telefonu Uczestnika

 

§ 6

REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać Organizatorowi na piśmie, z podaniem dokładnych zastrzeżeń, co do przebiegu Konkursu. Pisemne zgłoszenie reklamacji Uczestnik jest zobowiązany przesłać na adres siedziby Organizatora.
 2. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail, wskazanie, czego reklamacja dotyczy.
 3. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 30 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Organizator prześle listem lub na wskazany adres e-mail rozstrzygnięcie reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik nie może przenieść praw ani obowiązków związanych i wynikających z Konkursu na osoby trzecie.
 2. O wszelkich zmianach danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym lub pisemnym zgłoszeniu udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora na piśmie do 7 dni roboczych od dokonania zmian. Organizator potwierdzi rejestrację zmian listem poleconym przesłanym na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przez Uczestnika. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego lub zmiany adresu poczty elektronicznej Uczestnika, potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi na nowy adres.
 3. Do momentu potwierdzenia rejestracji zmian danych zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu stosuje się dotychczasowe dane Uczestnika.
 4. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie Konkursu. O zmianie tej Organizator poinformuje przesyłając nową treść Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie w terminie 5 dni od dnia jego przesłania / poinformowania Uczestnika zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, jeżeli w tym czasie Uczestnik nie zrezygnuje z udziału w Konkursie, zgodnie z § 4 ust. 10 Regulaminu. Organizator nie zwraca Uczestnikowi żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O wcześniejszym zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestnika przesyłając informację na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub pisemnym zgłoszeniu Udziału w Konkursie, co najmniej na 5 dni przed wcześniejszym zakończeniem Konkursu.
 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje warunki określone w Regulaminie.
 8. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 9. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej, pod adresem

http://www.rampa.net.pl/blog/3728/regulamin-konkursu-rampa-dla-ciebie

– oraz http://www.rampa.net.pl/wazne-informacje/regulamin-konkursu-rampa-dla-ciebie

    10.W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2016 r.

 

Dodaj komentarz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YOUTUBE
Czcionka
Kontrast