REGULAMIN KONKURSU "Rampa dla Ciebie" - Rampa - Pokonujemy bariery

REGULAMIN KONKURSU „Rampa dla Ciebie”

REGULAMIN KONKURSU

„Rampa dla Ciebie”

 

§1

ORGANIZATOR I OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI

 

 1. Niniejszy4 Regulamin reguluje warunki przystąpienia, udziału oraz rezygnacji z udziału w konkursie pod nazwą: „Rampa dla Ciebie”, a także zasady i tryb wyłaniania Zwycięscy Konkursu (dalej jako: Konkurs”). Raz w miesiącu kalendarzowym na warunkach opisanych w Regulaminie przyznana zostanie jedna nagroda (dalej jako: „Nagroda”) w Konkursie, którą jest możliwość zakupu jednej z ramp nastawnych umożliwiających pokonywanie przeszkód architektonicznych w postaci np. progu, stopnia lub krawężnika (dalej jako: „Rampa”), znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora, dostępnej na stronie internetowejwww.rampan.pl po cenie  1 zł  netto wraz z montażemna warunkach określonych w Regulaminie. Szczegółowe informacje dotyczące Ramp oraz warunków technicznych umożliwiających jej zamontowanie znajdują się na stronie www.rampan.pl.
 2. Organizatorem Konkursu jest Spółka PRO-FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Płk. Jana Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000315273, NIP: 8133569660, REGON: 180371082, (dalej jako „Organizator”).
 3. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej jako: „Regulamin”) w okresie od 15-10-2016 r. do 15-06-2017r. (dalej jako: „Okres Konkursu”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA WKONKURSIE

 

 1. Z zastrzeżeniem §3 ust. 1 Regulaminu warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, a następnie zarejestrowanie się na stronie internetowej portalu Rampa-Pokonujemy Bariery pod adresem: www.rampa.net.pl (dalej jako: „Strona Internetowa”).
 2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje przez wykonanie łącznie następujących czynności:
 1. dodanie  przy użyciu zakładki znajdującej się w panelu użytkownika na Stronie Internetowej artykułu konkursowego (dalej jako: „Artykuł Konkursowy”) zawierającego wskazanie przez  Uczestnika powodów wzięcia udziału w Konkursie oraz zwięzłego opisu problemu, który zostanie rozwiązany poprzez zamontowanie Rampy. Przy czym Organizator zastrzega, że maksymalna długość opisu wynosi: 1 strona A4 (do 2000 znaków ze spacjami);
 2. umieszczenie w Artykule Konkursowym co najmniej 1 (jednego) a nie więcej niż 10 (dziesięciu) zdjęć przedstawiających miejsce, gdzie Uczestnik  chciałby zamontować Rampę wraz z opisem. Przesłanie zdjęcia/zdjęć możliwe jest wyłącznie poprzez zakładkę: „Dodaj Artykuł” dostępną na Stronie Internetowej w panelu użytkownika;
 3. wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dalej jako: „Formularz Zgłoszeniowy”) znajdującego się na Stronie Internetowej, zawierającego dane Uczestnika, wskazanie, dane techniczne miejsca, w którym Uczestnik  chciałby zamontować Rampę, przy czym Organizator może zwrócić się do Uczestnika o przesłanie dodatkowych danych technicznych;.
 4. dołączenie do Formularza Zgłoszeniowego co najmniej 5 (pięciu) a nie więcej niż 10 (dziesięciu) zdjęć miejsca, w którym Uczestnik  chciałby zamontować Rampę, przy czym Organizator może zwrócić się do Uczestnika o przesłanie dodatkowych zdjęć.

3. Uczestnik przesyłając zdjęcie/zdjęcia na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i       terytorialnych autorskie prawa majątkowe i o ile jest ich twórcą zależne do swojego zdjęcia/zdjęć w dacie wysłania zdjęcia/zdjęć, zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83z póź.zm.), w zakresie następujących pół eksploatacji:

a) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

b) wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

e) używania utworów w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (internetowych),

f) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

g) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

h) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

i) wprowadzanie zmian, skrótów,

j) udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

 

4.  Załączone do zgłoszenia zdjęcia nie mogą naruszać przepisów prawa ani też naruszać praw osób (podmiotów) trzecich, w szczególności nie mogą zawierać zarówno na pierwszym, jak i dalszych planach:

a) znaków towarowych lub innych treści, do których prawa przysługują osobom trzecim, w szczególności produktów markowych, znaków promocyjnych, oznaczeń handlowych i firmowych,

b) logo przedsiębiorstw lub organizacji, symboli organizacji lub partii politycznych,

c) treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

d) treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności uznanych za obelżywe, kojarzących się z przemocą, rasizmem lub dyskryminacją na jakimkolwiek tle,

e) treści odnoszących się do polityki, religii (w tym symboli religijnych), hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, mogących urazić uczucia religijne lub dotyczących działań sprzecznych z prawem,

h) adresów, telefonów, adresów stron internetowych i e-mail, danych personalnych, w tym numerów takich jak PESEL, NIP, REGON, a także innych danych osobowych.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto spełnia łącznie wszystkie następujące warunki(dalej jako: „Uczestnik”):
 1. posiada miejsce zamieszkania, bądź siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. posiada autorskie prawa majątkowe oraz do zgłoszonego zdjęcia/zdjęć  wykonanego dowolnym aparatem fotograficznym lub dowolnym telefonem komórkowym w dowolny sposób w formie cyfrowej,
 3. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie opisanym w §5 Regulaminu,
 4. spełni warunki uczestnictwa w Konkursie opisane w §2 ust. 1-2 Regulaminu.

 

2. Każdy z Uczestników może zgłosić w Konkursie tylko jeden Artykuł Konkursowy wraz Formularzem Zgłoszeniowym. W przypadku ponownego zgłoszenia do Konkursu pod uwagę będzie brany wyłącznie Artykuł Konkursowy i Formularz Zgłoszeniowy przesłane jako chronologicznie pierwszy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Formularzu Zgłoszeniowym lub Artykule Konkursowym.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza uczestnika z Konkursu. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do zwrócenia się przez Organizatora o przesłanie dodatkowych zdjęć, o których mowa w §2 ust. 2 lit. d) Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usunięcia Artykułu Konkursowego w całości ze Strony Internetowej oraz do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, a w szczególności §2 ust. 4 Regulaminu.

 

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Począwszy od listopada 2016 r. w każdym miesiącu kalendarzowym Okresu Konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca Konkursu, który otrzyma Nagrodę (dalej jako: „Zwycięzca Konkursu”).
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Konkursie i przesłali kompletny Artykuł Konkursowy wraz z Formularzem Zgłoszeniowym do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, którym wyłaniany jest Zwycięzca Konkursu w danym miesiącu. W przypadku braku wyłonienia Zwycięzcy Konkursu w danym miesiącu kalendarzowym Okresu Konkursu, niewygrane Nagrody podlegają kumulacji w następnych miesiącach Okresu Konkursu, aż do zakończenia Okresu Konkursu. 
 3. Organizator wyłoni Zwycięzcę Konkurs w danym miesiącu kalendarzowym do ostatniego dnia tego miesiąca  na podstawie własnej oceny przedstawionego przez Uczestnika w Artykule Konkursowym opisu uzasadnienia dotyczącego problemu, który zostanie rozwiązany poprzez zamontowanie Rampy oraz załączonego zdjęcia/ zdjęć wraz z opisami.
 4. Pierwszy  Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony do końca listopada 2016 r. spośród Uczestników Konkursu, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Konkursie i przesłali kompletny Artykuł Konkursowy wraz z Formularzem Zgłoszeniowym do 15 listopada 2016 r.
 5. Organizator dokonując weryfikacji Formularzy Zgłoszeniowych dokonuje oceny możliwości technicznych zamontowania Rampy w miejscu wskazanym przez Uczestnika oraz ustala, która Rampa spośród znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora będzie właściwa ze względu na wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym przeznaczenie Rampy oraz możliwe miejsce jej zamontowania wskazane przez Uczestnika. Werdykt Organizatora zależy od jego indywidualnego uznania i jest ostateczny.
 6. Organizator poinformuje w terminie 14 dni od wyboru Zwycięzcy Konkursu o wygraniu Nagrody, w formie pisemnej lub mailowej na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres. W terminie do 14 dni od otrzymania informacji Zwycięzca Nagrody może skorzystać z prawa do zakupu Rampy po cenie 1 zł netto wraz z montażem, na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku nieskorzystania z Nagrody w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, a ponadto Nagroda za dany miesiąc nie będzie ponownie przyznawana.
 7. Rampy będą montowane przez Organizatora u Zwycięzcy Konkursu w indywidualne uzgodnionych terminach. Maksymalny termin montażu Rampy wynosi nie dłużej niż 3 miesiące od terminu zakupu Rampy wskazanego w § 4 ust. 6 Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu montażu Rampy wskazanego powyżej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych koniecznością sporządzenia nowej konstrukcji Rampy.
 8. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie Organizatorowi miejsca, w którym została zamontowana Rampa, w celu wykonania zdjęć zamontowanej Rampy do celów marketingowych Organizatora. Zwycięzca Konkursu może także wyrazić zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku do potrzeb marketingowych Organizatora. Wyrażenie zgody przez Zwycięzcę Konkursu następuje w formie pisemnej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęcia/zdjęć zamontowanej Rampyw kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych oraz marketingowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla Zwycięzcy Konkursu, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zdjęć.
 10. Uczestnik może w każdym czasie zaprzestać udziału w Konkursie, poprzez przesłanie oświadczenia o zakończeniu udziału w Konkursie przesyłając w formie pisemnej pod rygorem nieważności  „Oświadczenie o Zakończeniu Udziału w Konkursie” na adres siedziby Organizatora.
 11. Organizator zastrzega, że Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy wskazali w Formularzu Zgłoszeniowym miejsce zamontowania Rampy, umożliwiające jej zamontowanie pod względem technicznym jak również tytułu prawnego do wskazanego miejsca zamontowania Rampy.
 12. W przypadku wygrania Nagrody (niezależnie od skorzystania z możliwości zakupu Rampy na warunkach określonych w Regulaminie), Zwycięzca Konkursu nie może wziąć ponownie udziału w Konkursie. Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę.
 13. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator.

 

§ 5

DANE OSOBOWE

 

 1. Pod warunkiem uzyskania zgody Uczestnika Organizator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w zakresie i w celach związanych z Konkursem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej: „u.o.d.o.”). Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w szczególności w celu, uczestnictwa w Konkursie, rozstrzygnięcia Konkursu, komunikacji z Uczestnikami, przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz innych celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą osoby i podmioty zaangażowane w przeprowadzenie i obsługę Konkursu.
 2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.o.d.o. administratorem  danych osobowych Uczestników jest
  PRO-FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Płk. Jana Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba.
 3. Dane osobowe Uczestników w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami o.d.o. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych Uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika, równoznaczne jest  z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 5. Przetwarzanie danych osobowych, obejmować będzie następujący zakres danych:
 1. Imię i nazwisko Uczestnika;
 2. adres zamieszkania i adres korespondencyjny Uczestnika;
 3. adres poczty elektronicznej (e-mail) Uczestnika
 4. numer telefonu Uczestnika.

 

§ 6

REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać Organizatorowi na piśmie, z podaniem dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Konkursu. Pisemne zgłoszenie reklamacji Uczestnik jest zobowiązany przesłać na adres siedziby Organizatora.
 2. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail, wskazanie czego reklamacja dotyczy.
 3. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 30 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Organizator prześle listem lub na wskazany adres e-mail rozstrzygnięcie reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik nie może przenieść praw ani obowiązków związanych i wynikających z Konkursu na osoby trzecie.
 2. O wszelkich zmianach danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora na piśmie do 7 dni roboczych od dokonania zmian. Organizator potwierdzi rejestrację zmian listem poleconym przesłanym na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przez Uczestnika. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego lub zmiany adresu poczty elektronicznej Uczestnika, potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi na nowy adres.
 3. Do momentu potwierdzenia rejestracji zmian danych zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu stosuje się dotychczasowe dane Uczestnika.
 4. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie Konkursu. O zmianie tej Organizator poinformuje przesyłając nową treść Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie w terminie 5 dni od dnia jego przesłania / poinformowania Uczestnika zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, jeżeli w tym czasie Uczestnik nie zrezygnuje z udziału w Konkursie, zgodnie z § 4 ust. 10Regulaminu. Organizator nie zwraca Uczestnikowi żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O wcześniejszym zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestnika przesyłając informację na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym co najmniej na 5 dni przed wcześniejszym zakończeniem Konkursu.
 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje warunki określone w Regulaminie.
 8. Wszyscy Uczestnicy Konkursu  podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 9. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej, pod adresem:

     – http://www.rampa.net.pl/blog/3728/regulamin-konkursu-rampa-dla-ciebie

    – oraz http://www.rampa.net.pl/wazne-informacje/regulamin-konkursu-rampa-dla-ciebie

 

    10.W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2016 r.

Dodaj komentarz

REGULAMIN KONKURSU „Rampa dla Ciebie”

REGULAMIN KONKURSU

„Rampa dla Ciebie”

 

§1

ORGANIZATOR I OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI

 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki przystąpienia, udziału oraz rezygnacji z udziału w konkursie pod nazwą: „Rampa dla Ciebie”, a także zasady i tryb wyłaniania Zwycięscy Konkursu (dalej jako: „Konkurs”). Raz w miesiącu kalendarzowym na warunkach opisanych w Regulaminie przyznana zostanie jedna nagroda (dalej jako: „Nagroda”) w Konkursie, którą jest możliwość zakupu jednej z ramp nastawnych umożliwiających pokonywanie przeszkód architektonicznych w postaci np. progu, stopnia lub krawężnika (dalej jako: „Rampa”), znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora, dostępnej na stronie internetowej www.rampan.pl po cenie 1 zł netto wraz z montażem na warunkach określonych w Regulaminie. Szczegółowe informacje dotyczące Ramp oraz warunków technicznych umożliwiających jej zamontowanie znajdują się na stronie www.rampan.pl.
 2. Organizatorem Konkursu jest Spółka PRO-FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Płk. Jana Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000315273, NIP: 8133569660, REGON: 180371082, (dalej jako „Organizator”).
 3. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej jako: „Regulamin”) w okresie od 15-10-2016 r. do 15-06-2017r. (dalej jako: „Okres Konkursu”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA WKONKURSIE

 

 1. Z zastrzeżeniem §3 ust. 1 Regulaminu warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, a następnie zarejestrowanie się na stronie internetowej portalu Rampa-Pokonujemy Bariery pod adresem: www.rampa.net.pl (dalej jako: „Strona Internetowa”), gdzie znajduje się zakładka umożliwiająca wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej jako: „Formularz Zgłoszeniowy”). W Formularzu Zgłoszeniowym Użytkownik wyjaśnia w krótki i zwięzły sposób, dlaczego dana osoba potrzebuje Rampę, podaje informację dotyczące wysokości przeszkody architektonicznej np. progu, stopnia lub krawężnika, do usunięcia której ma służyć Rampa, a także miejsce zamontowania Rampy, a także podaje swoje imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Zgłoszenie do Konkursu następuje z chwilą przesłanie Formularza Zgłoszeniowego, co następuje przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz kliknięcie przycisku „Wyślij Formularz” na Stronie Internetowej.
 2. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie możne nastąpić również w formie pisemnej poprzez przesłanie na adres Organizatora: “PRO-FUND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Hoffmanowej 19, 39-016 Rzeszów, zgłoszenia udziału w konkursie, zawierającego dane określone w ust. 1. Zgłoszenie w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym następuje z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto spełnia łącznie wszystkie następujące warunki(dalej jako: „Uczestnik”):
 1. posiada miejsce zamieszkania, bądź siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie opisanym w §5 Regulaminu, spełni warunki uczestnictwa w Konkursie opisane w §2 Regulaminu.

 

2. Każdy z Uczestników może zgłosić w Konkursie tylko jeden Formularz Zgłoszeniowy, bądź pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. W przypadku ponownego zgłoszenia do Konkursu pod uwagę będzie brany wyłącznie Formularz Zgłoszeniowy, bądź pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie, przesłane, jako chronologicznie pierwsze. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Formularzu Zgłoszeniowym, bądź pisemnym zgłoszeniu udziału w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza uczestnika z Konkursu.

 

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Począwszy od listopada 2016 r. w każdym miesiącu kalendarzowym Okresu Konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca Konkursu, który otrzyma Nagrodę (dalej jako: „Zwycięzca Konkursu”).
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Konkursie i przesłali kompletny Formularz Zgłoszeniowy, bądź pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, w którym wyłaniany jest Zwycięzca Konkursu w danym miesiącu. W przypadku braku wyłonienia Zwycięzcy Konkursu w danym miesiącu kalendarzowym Okresu Konkursu, niewygrana Nagroda podlega kumulacji w następnym miesiącu Okresu Konkursu, przy czym w wyniku kumulacji w danym Okresie Konkursu może zostać wyłonionych nie więcej niż dwóch Zwycięzców Konkursu. Brak wyłonienia Zwycięzców Konkursu na zasadach określonych w zdaniu powyżej, nie powoduje kumulacji ponad uregulowaną w zdaniu poprzedzającym.
 3. Organizator wyłoni Zwycięzcę Konkurs w danym miesiącu kalendarzowym do ostatniego dnia tego miesiąca na podstawie własnej oceny przesłanego Formularza Zgłoszeniowego lub pisemnego zgłoszenia udziału w Konkursie oraz znajdującego się w nim opisu problemu.
 4. Pierwszy Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony do końca listopada 2016 r. spośród Uczestników Konkursu, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Konkursie i przesłali kompletny Formularz Zgłoszeniowy bądź pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie do 15 listopada 2016 r.
 5. Organizator dokonując weryfikacji Formularzy Zgłoszeniowych i pisemnych zgłoszeń udziału w Konkursie dokonuje oceny możliwości technicznych zamontowania Rampy w miejscu wskazanym przez Uczestnika oraz ustala, która Rampa spośród znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora będzie właściwa ze względu na wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym lub pisemnym zgłoszeniu udziału w Konkursie przeznaczenie Rampy oraz możliwe miejsce jej zamontowania wskazane przez Uczestnika. Werdykt Organizatora zależy od jego indywidualnego uznania i jest ostateczny.
 6. Organizator poinformuje w terminie 14 dni od wyboru Zwycięzcy Konkursu o wygraniu Nagrody, w formie telefonicznej lub mailowej na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym lub pisemnym zgłoszeniu udziału w Konkursie adres. W terminie do 14 dni od otrzymania informacji Zwycięzca Nagrody może skorzystać z prawa do zakupu Rampy po cenie 1 zł netto wraz z montażem, na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku nieskorzystania z Nagrody w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, a ponadto Nagroda za dany miesiąc nie będzie ponownie przyznawana.
 7. Rampy będą montowane przez Organizatora u Zwycięzcy Konkursu w indywidualne uzgodnionych terminach. Maksymalny termin montażu Rampy wynosi nie dłużej niż 3 miesiące od terminu zakupu Rampy wskazanego w § 4 ust. 6 Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu montażu Rampy wskazanego powyżej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych koniecznością sporządzenia nowej konstrukcji Rampy.
 8. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie Organizatorowi miejsca, w którym została zamontowana Rampa, w celu wykonania zdjęć zamontowanej Rampy do celów marketingowych Organizatora. Zwycięzca Konkursu może także wyrazić zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku do potrzeb marketingowych Organizatora. Wyrażenie zgody przez Zwycięzcę Konkursu następuje w formie pisemnej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęcia/zdjęć zamontowanej Rampy w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych oraz marketingowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla Zwycięzcy Konkursu, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zdjęć.
 10. Uczestnik może w każdym czasie zaprzestać udziału w Konkursie, poprzez przesłanie oświadczenia o zakończeniu udziału w Konkursie przesyłając w formie pisemnej pod rygorem nieważności „Oświadczenie o Zakończeniu Udziału w Konkursie” na adres siedziby Organizatora.
 11. Organizator zastrzega, że Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy wskazali w Formularzu Zgłoszeniowym lub pisemnym zgłoszeniu udziału w Konkursie, miejsce zamontowania Rampy, umożliwiające jej zamontowanie pod względem technicznym jak również tytułu prawnego do wskazanego miejsca zamontowania Rampy.
 12. W przypadku wygrania Nagrody (niezależnie od skorzystania z możliwości zakupu Rampy na warunkach określonych w Regulaminie), Zwycięzca Konkursu nie może wziąć ponownie udziału w Konkursie. Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę.
 13. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator.

 

§ 5

DANE OSOBOWE

 

 1. Pod warunkiem uzyskania zgody Uczestnika Organizator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w zakresie i w celach związanych z Konkursem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej: „u.o.d.o.”). Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w szczególności w celu, uczestnictwa w Konkursie, rozstrzygnięcia Konkursu, komunikacji z Uczestnikami, przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz innych celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą osoby i podmioty zaangażowane w przeprowadzenie i obsługę Konkursu.
 2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.o.d.o. administratorem danych osobowych Uczestników jest PRO-FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Płk. Jana Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba.
 3. Dane osobowe Uczestników w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami o.d.o. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych Uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika, równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 5. Przetwarzanie danych osobowych, obejmować będzie następujący zakres danych:
 1. Imię i nazwisko Uczestnika;
 2. adres zamieszkania i adres korespondencyjny Uczestnika;
 3. adres poczty elektronicznej (e-mail) Uczestnika lub numer telefonu Uczestnika

 

§ 6

REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać Organizatorowi na piśmie, z podaniem dokładnych zastrzeżeń, co do przebiegu Konkursu. Pisemne zgłoszenie reklamacji Uczestnik jest zobowiązany przesłać na adres siedziby Organizatora.
 2. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail, wskazanie, czego reklamacja dotyczy.
 3. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 30 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Organizator prześle listem lub na wskazany adres e-mail rozstrzygnięcie reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik nie może przenieść praw ani obowiązków związanych i wynikających z Konkursu na osoby trzecie.
 2. O wszelkich zmianach danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym lub pisemnym zgłoszeniu udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora na piśmie do 7 dni roboczych od dokonania zmian. Organizator potwierdzi rejestrację zmian listem poleconym przesłanym na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przez Uczestnika. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego lub zmiany adresu poczty elektronicznej Uczestnika, potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi na nowy adres.
 3. Do momentu potwierdzenia rejestracji zmian danych zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu stosuje się dotychczasowe dane Uczestnika.
 4. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie Konkursu. O zmianie tej Organizator poinformuje przesyłając nową treść Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie w terminie 5 dni od dnia jego przesłania / poinformowania Uczestnika zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, jeżeli w tym czasie Uczestnik nie zrezygnuje z udziału w Konkursie, zgodnie z § 4 ust. 10 Regulaminu. Organizator nie zwraca Uczestnikowi żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O wcześniejszym zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestnika przesyłając informację na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub pisemnym zgłoszeniu Udziału w Konkursie, co najmniej na 5 dni przed wcześniejszym zakończeniem Konkursu.
 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje warunki określone w Regulaminie.
 8. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 9. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej, pod adresem:

     – http://www.rampa.net.pl/blog/3728/regulamin-konkursu-rampa-dla-ciebie

    – oraz http://www.rampa.net.pl/wazne-informacje/regulamin-konkursu-rampa-dla-ciebie

    10.W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2016 r.

 

Dodaj komentarz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YOUTUBE
Czcionka
Kontrast