REGULAMIN KONKURSU „UROKI POLSKIEJ ZIMY”

REGULAMIN KONKURSU „UROKI POLSKIEJ ZIMY”

zwany dalej Regulaminem

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs „UROKI POLSKIEJ ZIMY”, zwany dalej „Konkursem”. Konkurs przeprowadzany jest na stronie www.rampa.net.pl

 

2. Organizatorem Konkursu prowadzonego pod nazwą: „UROKI POLSKIEJ ZIMY” jest PRO- FUND SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, wpisana do KRS pod nr: 0000315273, NIP: 8133569660, REGON: 180371082, zwana dalej „Organizatorem”.

 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, zarządzany oraz powiązany z właścicielem serwisu społecznościowego Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu i dotyczące Konkursu (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora.

 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną czy grą której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

 

5. Organizator oświadcza, że dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 

6. Konkurs trwa od dnia 20.02.2017 od godz. 00:00 do dnia 21.02.2017 godz. 23:59.

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat, posiadają swój profil na Facebooku oraz zamieszczą zdjęcie w zimowej scenerii w komentarzu pod postem konkursowym na stronie Rampy na Facebooku: www.facebook.com/rampa.pokonujemy.bariery/

 

 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, z poz. 926 zm.).

 

3. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

 

§ posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;

 

§ zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;

 

§ posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;

 

§ udziela organizatorowi konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

4. Każda osoba, która spełni łącznie powyższe kryteria, staję się uczestnikiem Konkursu (dalej zwana „Uczestnikiem”).

 

 

5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika, w związku z Konkursem, praw autorskich osób trzecich, Uczestnik zrekompensuje Organizatorowi poniesioną z tego tytułu szkodę oraz zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora związanych z takim naruszeniem, w tym pokryje wszelkie kwoty zasądzone wyrokiem, decyzją lub innym orzeczeniem (w tym odszkodowania, zadośćuczynienia) lub wynikających z ugody sądowej lub pozasądowej, kosztów postępowania oraz kosztów obsługi prawnej, kosztów wykonania wyroku, decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub ugody, w tym złożenia odpowiednich oświadczeń i usunięcia skutków naruszenia, poniesionych przez Organizatora w związku z takim naruszeniem.

 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz aplikacji umieszczonej na stronie www.rampa.net.pl oraz serwisu Facebook.

 

§3

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

 

2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest umieszczenie zdjęcia w zimowej scenerii w komentarzu pod postem konkursowym na stronie Rampy na Facebooku: www.facebook.com/rampa.pokonujemy.bariery/

 

3. Jeden Uczestnik może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę podczas trwania Konkursu.

 

4. Zaproponowane zdjęcie zostanie ocenione przez Jury złożone z Członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego.

 

5. Uczestnik wyraża zgodę na pojawienie się pod ocenionym zdjęciem jego zdjęcia profilowego wraz z nazwą oraz linkiem do profilu w serwisie Facebook.

 

6. Zwycięzcą konkursu zostaje Uczestnik, którego zdjęcie zostanie wybranie przez Jury.

 

7. Jury może przyznać również wyróżnienia, ich ilość zależy od członków Jury.

 

8. Konkurs jest moderowany. Każde zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest weryfikowane. W przypadku Zdjęcia naruszającego prawa osób trzecich lub zawierającego słowa powszechnie uznawane za wulgarne, obelżywe lub nawołujące do przemocy Organizator zastrzega sobie prawo do jego usunięcia wraz z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

 

9. Wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych lub niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w regulaminie, uprawnia Organizatora do usunięcia uczestnika z Konkursu.

 

10. Zwycięzcy Konkursu (dalej Laureaci) zostaną powiadomieni o wygranej i odbiorze Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku. Informacja o wygranej Nagrodzie zostanie również umieszczona na stronie Konkursowej oraz na profilu www.facebook.com/Rampa-Pokonujemy-bariery.

 

11. Nagrody zostaną wydane Laureatom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną na terytorium Polski.

 

12. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród.

 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności niepodania bądź podania błędnych danych.

 

14. W przypadku niepodania przez laureata właściwych danych potrzebnych do wysyłki w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu Laureat traci prawo do nagrody.

 

§4

NAGRODY I OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU

 

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla Laureatów, o kolejności wręczania których zadecyduje jury konkursowe:

 

Nagroda Główna:

wydruk zwycięskiego zdjęcia w formacie A1 oraz publikacja na Portalu Rampa-Pokonujemy bariery

 

Wyróżnienia:

wydruk wyróżnionych zdjęć w formacie A2 oraz publikacja na Portalu Rampa-Pokonujemy bariery

 

 

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani przeniesienie praw z wygranej Nagrody na osoby trzecie.

 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 21.03.2017 r. poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.rampa.net.pl i profilu www.facebook.com/Rampa-Pokonujemy-bariery.

 

 

§ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej, nie później niż do 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

 

2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

 

3. Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczyny reklamacji.

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

 

5. Rozstrzygnięcie przez Organizatora Reklamacji jest ostateczne.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu.

 

3. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.

 

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Wprowadzenie zmiany Regulaminu nastąpi poprzez publikację.

 

 

Dodaj komentarz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YOUTUBE
Czcionka
Kontrast