adopcja

Adopcja dzieci z niepełnosprawnościami

Adopcja dzieci

Witam Was! Tym razem chciałbym zaprosić wszystkich do wspólnego zastanowienia się nad kwestią, która wymaga szczególnie głębokich przemyśleń, refleksji, jak i wyjątkowej rozwagi. Chodzi bowiem o niezwykle trudny temat adopcji dzieci z niepełnosprawnościami. Chciałbym, aby moja publikacja stanowiła odpowiednie przygotowanie dla osób, które pragnęłyby w przyszłości podjąć się opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Osób które gotowe są na to, aby stawić czoła trudnościom związanych z tą decyzją. Mam nadzieję, iż artykuł ten pomoże rozwiać wiele piętrzących się wątpliwości oraz dylematów. Zapraszam!

Rozwaga i odpowiedzialność przede wszystkim

Podejmując się wyzwania jakim jest adopcja dziecka z niepełnosprawnością kandydaci na rodziców adopcyjnych pamiętać muszą o tym, iż krok ten przestawia na specjalne tory zarówno ich życie, jak i życie dziecka, wobec którego składają swego rodzaju zobowiązanie. Jest to zobowiązanie do rozważnej i troskliwej opieki. Muszą zostać także poczynione odpowiednie przygotowania natury technicznej, np. w sytuacji, w której przyszli rodzice adopcyjni zamierzają podjąć się opieki nad dzieckiem poruszającym się na wózku inwalidzkim musi zostać przeprowadzona likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, kandydaci na rodziców muszą także zapoznać się z problematyką schorzenia dziecka.

Pomoc dla przyszłego rodzica adopcyjnego

Pomoc w tym zakresie stanowić może kontakt z odpowiednio wyspecjalizowaną w tym zakresie organizacją pozarządową. Konieczne jest również nawiązanie kontaktu z innymi rodzinami adopcyjnymi, w których dzieci z niepełnosprawnościami już przebywają, gdyż takie rozwiązanie pomaga w szczególny sposób w nabyciu odpowiedniego doświadczenia. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także odbycie wolontariatu, gdyż ukaże ono kandydatom codzienność wychowania niepełnosprawnego dziecka.

Procedury kwalifikacyjne w ośrodkach adopcyjnych – rodzaje ośrodków

W jaki sposób przebiegają procedury adopcyjne? Jakie rodzaje ośrodków adopcyjnych możemy wyróżni?. Do dzieła!

Jeśli chodzi o to, jak wygląda proces kwalifikacyjny poprzedzający adopcję dziecka z niepełnosprawnością, to stwierdzić należy, iż różni się on swym przebiegiem w zależności od tego, w jakiego rodzaju ośrodku adopcyjnym zostaje przeprowadzany.

Rodzaje ośrodków adopcyjnych

Wyróżniamy zarówno publiczne, jak i niepubliczne ośrodki adopcyjne. Starając się o przysposobienie dziecka z niepełnosprawnością kandydaci na rodziców adopcyjnych winni samodzielnie zgłosić się do wybranego ośrodka, bowiem przepisy prawne dotyczące adopcji stanowią, iż przeprowadzanie wszystkich niezbędnych procedur związanych z adopcją dziecka w tym także dziecka z niepełnosprawnością leży wyłącznie w gestii ośrodków adopcyjnych.

Procedura adopcyjna

Po zgłoszeniu się do ośrodka kandydaci na rodziców adopcyjnych zobowiązani są do odbycia rozmowy informacyjnej, jak również do tego, aby zapoznać się z wymaganiami stawianymi kandydatom.

Jeśli przyszli rodzice adopcyjni biorą pod uwagę adopcję dziecka z określoną formą niepełnosprawności, powinni przeprowadzić konsultację lekarską pod kątem przebiegu choroby dziecka, rokowaniach, metodach leczenia, jak również pod kątem obecnego lub przyszłego przebiegu rehabilitacji. Zaznaczyć należy, iż ta ostatnia kwestia musi zostać załatwiona przez kandydatów we własnym zakresie, gdyż niestety niewielka liczba ośrodków adopcyjnych ma możliwość współpracy ze specjalistami w zakresie konkretnej choroby.

Szkolenie dla rodziców adopcyjnych

Następny etap omawianego adopcyjnego procesu kwalifikacyjnego stanowi szkolenie dla przyszłych rodziców adopcyjnych. Aby jednak kandydaci mogli zostać dopuszczeni do odbycia takiego szkolenia, musi zostać przeprowadzona odpowiednia kwalifikacja. Jest ona uzupełniana przez udział w spotkaniach grupowych i warsztatach. W trakcie odbywania szkolenia kandydaci nabywają wiedzę z zakresu m.in prawa rodzinnego, a w szczególności przysposobienia, szkolenia takie obejmują również wiedzę w zakresie pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego dziecka, jak również w zakresie profilaktyki zdrowotnej, czy wreszcie w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi.

Etap szkoleniowy kończy się przyznaniem dokumentu potwierdzającego udzielenie kwalifikacji do przysposobienia, lub też decyzją odmowną. Takiej samej procedurze poddawani są kandydaci na rodziców, którzy dziecko z niepełnosprawnością postanowili przysposobić samotnie. Niestety możliwość przysposobienia dziecka nie dotyczy par pozostających w związkach nieformalnych.

Adopcja dzieci – Dobro dziecka najwyższą wartością

Pragnąc podjąć się przysposobienia dziecka z niepełnosprawnością kandydaci na rodziców adopcyjnych pamiętać muszą o tym, iż dobro dziecka, jak i jego potrzeby stanowią priorytet. Pamiętać należy, iż to ośrodki adopcyjne dokonują właściwych doborów rodzin adopcyjnych do dziecka zakwalifikowanego do adopcji, a nie odwrotnie. Jednakże każdy ośrodek adopcyjny może mieć na uwadze to, iż oczekiwania kandydatów również nie powinny zostać pominięte.

Najczęściej analizowanymi w tej kwestii aspektami są: oczekiwania kandydatów odnośnie płci, stanu zdrowia, predyspozycje osobowościowe, w dalszej kolejności brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania kandydatów, jak również rodziców biologicznych dziecka. Bardzo ważnym aspektem jest tutaj gotowość do finansowego utrzymywania dziecka, jak również możliwości rodziny w tym zakresie.

adopcja
Adopcja dzieci z niepełnosprawnościami

Okres próbny i ostateczne podjęcie decyzji o przysposobieniu

Warto byłoby opowiedzieć o tym, jak wygląda okres próbny kandydatów na rodziców adopcyjnych w sytuacji, kiedy przeszli oni pozytywnie wszystkie wymagane procedury. W chwili, w której kandydaci uzyskują pozytywną opinię kwalifikacyjną dany ośrodek adopcyjny udostępnia im informacje dotyczące dziecka, jak również umożliwia kontakt osobisty.

Kontakt przyszłych rodziców adopcyjnych z dzieckiem

O częstotliwości takiego kontaktu decyduje opiekun dziecka tak prawny, jak i faktyczny. Kontakt taki odbywa się zawsze pod nadzorem pracownika ośrodka adopcyjnego, jak również opiekuna dziecka, następnie podejmowana jest ostateczna decyzja ws. adopcji, wówczas starający się o przysposobienie dziecka zobowiązani są do złożenia odpowiedniego wniosku do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Zaznaczyć należy, iż sąd ma prawo do określenia konkretnej formy kontaktu rodziców adopcyjnych z dzieckiem, jednakże kontakt taki na ogół przybiera formę pieczy bezpośredniej nad dzieckiem. Ten okres pieczy niekiedy nazywany jest okresem próby, ma on na celu sprawdzenie czy przysposobienie, które jest planowane pomyślnie rokuje na dalszą przyszłość. Jeżeli mamy do czynienia z adopcją zagraniczną, okres próbny jest obowiązkowy, przy czym musi on odbywać się wyłącznie w miejscu dotychczasowego zamieszkania dziecka lub innej miejscowości na terenie kraju.

Tekst i opracowanie: Kamil Drożyński

.

.

Publikacje Kamila Drożyńskiego:

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial