Aparaty słuchowe refundowane przez NFZ – co należy zrobić?

W Polsce aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne i inne urządzenia wspomagające słyszenie.

Refundacje dla dzieci i osób do 26 roku życia przyznawane są raz na 3 lata.
Refundacje dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat.

Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha, na które jest zakładany aparat słuchowy).

Co należy zrobić, żeby otrzymać refundację Narodowego Funduszu Zdrowia na aparat słuchowy?

Krok 1: Wykonaj badanie słuchu w punkcie protetyki słuchu.
Krok 2: Udaj się z wizytą do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty (Specjalistą może być lekarz posiadający specjalizację w wybranej dziedzinie: audiologii i foniatrii, audiologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, laryngologii.
Krok 3: Udaj się z wizytą do lekarza specjalisty – zabierz ze sobą wynik badania słuchu i skierowanie
Krok 4: Lekarz specjalista wystawi Ci zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy (wkładkę uszną).
Krok 5: Zlecenie musisz złożyć w regionalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia gdzie uzyskasz potwierdzenie (pieczątkę)
Krok 6: Z potwierdzonym zleceniem wróć do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego.

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia

– maksymalna kwota refundacji wynosi 2000 złotych na jeden aparat słuchowy oraz 60 złotych na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.

Możliwość refundacji na 1 lub 2 aparaty słuchowe (przy obustronnym ubytku słuchu) czyli maksymalnie w przypadku 2 aparatów można otrzymać dofinansowanie maksymalnie do wysokości 4.000 zł. Przy zakupie aparatu słuchowego w wartości poniżej limitu finansowania otrzymamy refundację równoważną zakupowi sprzętu na przykład w przypadku zakupu 1 aparatu słuchowego w cenie 1.800 zł., przysługuje nam refundacja w tej wysokości, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem aparaty są refundowane w całości do określonego limitu.

Osoby dorosłe po 26 roku życia

refundacja obejmuje kwotę 700 złotych na aparat słuchowy oraz 50 złotych na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

UWAGA:

Maksymalny limit finansowania ze środków publicznych za 1 aparat słuchowy wynosi 1.000 zł., od którego należy odjąć 30% udziału własnego pacjenta. Przy zakupie tańszego aparatu słuchowego, na przykład w cenie 800 złotych stosuje się tę samą zasadę, czyli pacjent musi dopłacić 30% kwoty aparatu, w podanym przypadku będzie to kwota 240 złotych, wówczas refundacja wyniesie 560 zł.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1000 złotych na aparat słuchowy i 50 złotych na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne

obejmuje kwotę 1800 złotych na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260 złotych w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia).

Możliwość refundacji na 1 lub 2 aparaty słuchowe (przy obustronnym ubytku słuchu) czyli maksymalnie w przypadku 2 aparatów można otrzymać dofinansowanie maksymalnie do wysokości 3600 złotych (osoby do 26. roku życia) lub 2520 złotych (dorośli).

Przy zakupie aparatu słuchowego w wartości poniżej limitu finansowania refundacja będzie równoważna zakupowi sprzętu, na przykład w przypadku zakupu 1 aparatu słuchowego w cenie 1600 złotych, przysługuje n refundacja w tej wysokości, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem aparaty są refundowane w całości do określonego limitu.

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie – obejmuje kwotę 2750 złotych i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat.
Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Refundacja aparatów słuchowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoby, które posiadają grupę inwalidzką albo orzeczenie o niepełnosprawności, mogą starać się również o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wysokość refundacji jest uzależniona od powiatu oraz okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydawane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (w dużych miastach wojewódzkich).

Wielkość refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial