Fundusze bez barier

Projekty unijne będą łatwiej osiągalne dla osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Rozwoju zobowiązuje projektodawców do zagwarantowania dostępności architektonicznej i cyfrowej dla uczestników projektów z niepełnosprawnościami oraz dostępności wszystkich produktów powstających w projektach finansowanych z funduszy unijnych.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało: „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020”.

Wytyczne uwzględniają rozwiązania takie jak dostępność architektoniczna i cyfrowa oraz mechanizm racjonalnych usprawnień. Dokument ma na celu zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w projektach unijnych oraz społeczną i zawodową aktywizację tej grupy.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących wytycznych oraz animowany filmik informacyjny znajdują się na stronie: www.power.gov.pl/dostepnosc.

 

 

 

 www.power.gov.pl/dostepnosc.

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial