zasiłek zus

Jakie zasiłki przysługują z powodu COVID‐19? Wsparcie ZUS

W okresie kwarantanny lub izolacji osobom ubezpieczonym przysługują następujące świadczenia: wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Aby otrzymać świadczenie, musisz przedstawić zaświadczenie lekarskie albo decyzję inspektora sanitarnego. W przypadku dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia chorobowego dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie po powrocie z zagranicy wystarczy oświadczenie.

Zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły

8 marca weszła w życie ustawa, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres do 14 dni. Mogłeś z niego skorzystać, jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) i musiałeś zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19. Przepisy uchwalone 31 marca wydłużyły o kolejne 14 dni dodatkowy zasiłek opiekuńczy (nowy okres wypłaty obowiązuje od 26 marca).
Obecnie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego możesz również skorzystać, jeśli Twoim dzieckiem opiekowała się niania (z którą podpisałeś
umowę uaktywniającą) albo dzienny opiekun, ale z powodu COVID-19 nie mogą zająć się dzieckiem.
Nowe przepisy przyznały też prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom dzieci niepełnosprawnych
w wieku powyżej 8 lat.

Dotyczy to dzieci:
•dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
•do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
•do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego możesz również skorzystać, jeśli jesteś ubezpieczonym rodzicem lub opiekunem pełnoletniej osoby niepełnosprawnej i musisz zapewnić jej opiekę z powodu zamknięcia w związku z COVID-19 placówki, do której uczęszczała,czyli szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.
Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, musisz złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie
o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą, takie oświadczenie składasz w ZUS. Wzór oświadczenia możesz pobrać z naszej strony www.zus.pl.

Ważne!
Musisz złożyć oświadczenie, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłacą Ci zasiłku.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Zasiłek opiekuńczy z powodu opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny

Jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu, musisz zaopiekować się chorym dzieckiem lub członkiem rodziny i lekarz wystawi Ci z tego
powodu zaświadczenie lekarskie, to otrzymasz zasiłek opiekuńczy. Tak jak choroba traktowana jest konieczność izolacji lub kwarantanny niepełnoletniego dziecka, jeśli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda w tej sprawie decyzję. Decyzję możesz dostarczyć płatnikowi składek lub ZUS, gdy zakończy się kwarantanna lub izolacja.

Ważne!
Zasiłek opiekuńczy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że nie finansują ich
z własnych środków pracodawcy, zleceniodawcy, nawet jeśli je wypłacają.

Zasiłek chorobowy na podstawie decyzji inspektora sanitarnego

Państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny mogą wydać decyzję o poddaniu Cię kwarantannie lub izolacji,
jeśli jesteś zakażony, chory na chorobę zakaźną albo podejrzany o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miałeś styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Na podstawie takiej decyzji przysługują Ci świadczenia z tytułu choroby na ogólnych zasadach, czyli wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.
Wynagrodzenie za czas choroby wypłaca pracownikowi z własnych środków pracodawca. Natomiast zasiłek chorobowy finansowany
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłaca płatnik składek (np. pracodawca, zleceniodawca) lub ZUS. Decyzję inspektora sanitarnego, która jest podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych, możesz dostarczyć po okresie kwarantanny lub izolacji.

Zasiłek chorobowy na podstawie zaświadczenia lekarskiego

Jeśli w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny lekarz uzna, że stan zdrowia uzasadnia orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu
choroby i wystawi Ci zaświadczenie lekarskie, to jest ono podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych. To lekarz ocenia, czy stan zdrowia
uzasadnia, by wystawić Ci zaświadczenie.

Ważne!
Podstawą wypłaty zasiłku chorobowego jest decyzja inspektora sanitarnego lub zaświadczenie lekarskie. Jeśli nie przedstawisz
decyzji albo zaświadczenia lekarskiego, nie otrzymasz zasiłku.

Obowiązkowa kwarantanna dla osoby, która przekracza granicę państwową

Jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym, przekroczyłeś granicę państwa polskiego i musisz odbyć obowiązkową kwarantannę po
15 marca 2020 r., to przysługują Ci świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby (wypłacane przez pracodawcę na
podstawie art. 92 kodeksu pracy) lub zasiłek chorobowy.
Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, musisz złożyć oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Wzór takiego oświadczenia jest na naszej stronie www.zus.pl. Musisz je złożyć
wciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Tarcza Antykryzysowa – jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Ze zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień i maj) możesz skorzystać, jeśli:
•opłacasz składki tylko na własne ubezpieczenia (jednoosobowo prowadzisz działalność),
•opłacasz składki za siebie i zgłaszasz do ubezpieczeń do 9 osób.
Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ważne!
Państwo przejmie na 3 miesiące płacenie składek, jeśli prowadziłeś działalność przed 1 lutego 2020 r.

Jeśli prowadzisz małą firmę i występujesz o zwolnienie z opłacania składek, to dotyczy ono zarówno Ciebie, jak i osób, które zatrudniasz i zgłaszasz do ubezpieczeń. W okresie zwolnienia ze składek zachowacie prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych.

Gdy opłacasz składki na własne ubezpieczenia i za osoby z Tobą współpracujące, zachowacie prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli byliście objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 1 lutego 2020 r.

Ważne!
Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który złożysz wniosek o zwolnienie ze składek, nie może przekroczyć 15 681 zł (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.).

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystasz, jeśli byłeś w trudnej sytuacji już w grudniu 2019 r. i nie opłacałeś składek na ubezpieczenia. Wynika to z regulacji UE o pomocy publicznej.

Ważne!
Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., musisz złożyć wniosek do końca czerwca.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie postojowe co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Aby uzyskać to świadczenie:
•musiałeś rozpocząć działalność przed 1 lutego 2020 r.,
•Twój przychód w miesiącu przed tym, w którym złożysz wniosek, nie może przekraczać 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego
na dzień złożenia wniosku),
•Twój przychód w miesiącu przed tym, w którym złożysz wniosek, był o co najmniej 15% niższy w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Świadczenie postojowe przysługuje, także jeśli zawiesiłeś działalność po 31 stycznia 2020 r. i przychód z tej działalności z poprzedniego
miesiąca nie przekroczył 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego
na dzień złożenia wniosku). Jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej
i korzystasz ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymasz świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej

Z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek może skorzystać każdy płatnik składek (bez względu na przychód, stan zatrudnienia, daty rozpoczęcia działalności). Ulgi te dotyczą składek
za Ciebie (przedsiębiorcę) i osób, które zatrudniasz i zgłaszasz do ubezpieczeń.
Możesz skorzystać z odroczenia terminu płatności składek albo rozłożyć należności na raty, także gdy sam prowadzisz działalność i opłacasz składki tylko za siebie. Wymienione ulgi dotyczą składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze możesz opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złożysz
wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z ulgą.

Jeśli natomiast złożysz wniosek po terminie płatności składek, będziesz musiał zapłacić odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku, ale będziesz zwolniony z opłaty prolongacyjnej.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu przed tym, w którym złożysz wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 1300 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.


Jeśli z umowy cywilnoprawnej wynika
, że Twój przychód w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek o świadczenie postojowe, wynosi 1300 zł i nie przekracza 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego
na dzień złożenia wniosku), to otrzymasz 2080 zł.

Ważne!
Możesz otrzymać świadczenie postojowe, jeśli wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.

Jak ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, musisz złożyć odpowiedni wniosek:

•RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
•RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
•RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
•RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.
Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.
Wnioski możesz złożyć:
•przez internet na PUE ZUS – www.zus.pl,
•za pośrednictwem poczty,
•osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty z napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie.
Do Twojej dyspozycji są numery telefonów:
••22 290 87 02 i 22 290 87 03 – w sprawie
wsparcia dla przedsiębiorców,
••22 560 16 00 – infolinia dostępna w dni robocze
(pn.–pt.) w godzinach 7–18.

Więcej informacji w załączniku poniżej:

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial