Nowe programy PFRON

„Absolwent”, „Stabilne zatrudnienie”, „Praca – integracja” – to nowe programy PFRON, które służą zwiększeniu liczby pracujących osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza w sektorze publicznym. Wybierz program dla siebie.

Program „ABSOLWENT”

 

28 kwietnia 2017 roku został ogłoszony konkurs w ramach programu „ABSOLWENT”. To program, którego celem jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osobom z niepełnosprawnością, posiadającym wykształcenie wyższe lub realizującym ostatni rok nauki w szkole wyższej. Realizacja programu będzie odbywać się przez kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. 

 

 Program realizowany jest w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON. Ogłoszenia o konkursach zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON.

Wnioski w ramach konkursu mogą być składane do 30 czerwca 2017 roku.

Wnioskodawcami w ramach programu (tj. podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej) są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi, które spełniają warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Szkoły wyższe mogą realizować program samodzielnie, za pośrednictwem własnych biur karier lub własnych Biur ds. Osób Niepełnosprawnych lub korzystając z usług agencji zatrudnienia.

Uwaga! Warunkiem złożenia wniosku, w przypadku organizacji pozarządowej, jest statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.

Wnioskodawców, którzy składają wniosek wspólny, na etapie składania wniosku o dofinansowanie, musi wiązać Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację projektu.

Beneficjentami ostatecznymi programu są:

 • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej;

Uwaga! Osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) mogą być wyłącznie beneficjentami obszaru w zakresie zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Przez absolwenta szkoły wyższej należy rozumieć osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do programu, pozostającą bez zatrudnienia.

Działania w ramach programu

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 1. Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, w tym:
  • koszty przeprowadzenia diagnozy sytuacji beneficjenta ostatecznego programu;
  • koszty wyznaczenia i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
  • koszty likwidacji barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i w dostępie do informacji, niezbędnych do aktywizacji zawodowej;
 2. Obszaru B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
  • w przypadku zadania 1 (zdobycie uprawnień zawodowych), w szczególności określone w odrębnych przepisach koszty zdobycia uprawnień zawodowych;
  • w przypadku zadania 2 (kursy i szkolenia zawodowe, specjalizacyjne), w szczególności:
   • koszty kursów i szkoleń zawodowych, specjalizacyjnych, uzyskania licencji i certyfikatów zawodowych,
   • koszty zakwaterowania i wyżywienia w okresie trwania kursu/szkolenia
   • w przypadku kursu i szkoleń zawodowych odbywających się poza miejscem zamieszkania;
  • w przypadku zadania 3 (odbycie stażu aktywizacyjnego), w szczególności:
   • koszty stypendium stażowego (przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, lecz nie dłuższy niż 6 miesięcy),
   • koszty wynagrodzenia opiekuna stażu aktywizacyjnego, pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu stażu (nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia).
 3. Obszaru C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia, w szczególności: koszty podjęcia działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, wyposażenie stanowiska pracy.

 

Osoby z niepełnosprawnością, będące uczestnikami programu w ramach obszarów B i C programu, mogą otrzymać ze środków programu dodatek motywacyjny w szczególności w przypadku, gdy ponoszą dodatkowe koszty związane z dojazdem, usługą tłumacza języka migowego lub asystenta osoby z niepełnosprawnością, zakwaterowaniem, opieką nad osobą zależną.

Dodatek motywacyjny przysługuje w okresie uczestnictwa w programie, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy i nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty zatrudnienia.

Uwaga! Dodatek motywacyjny nie przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. 

Warunek nie dotyczy osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na długotrwale naruszoną sprawność fizyczną i psychiczną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Zasady składania i rozpatrywania wniosków

Wnioski składane są w Biurze PFRON do 30 czerwca 2017 roku. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

 • Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych. 
 • Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 • PFRON nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.

 

Program „STABILNE ZATRUDNIENIE” 

Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w administracji publicznej. Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób z niepełnosprawnością przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie tych osób, dając im gwarancję stabilnego zatrudnienia.

Program realizowany jest na terenie całego kraju do 31 grudnia 2020 roku.

Program oraz procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON, w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

Adresatami programu są:

 • ogólnopolskie instytucje publiczne;
 • samorząd terytorialny – gminny, powiatowy, województwa;
 • państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Beneficjentami ostatecznymi programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) pozostające bez zatrudnienia – na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach programu.

Uwaga! „Osoba pozostająca bez zatrudnienia” to osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej. Definicja ta obejmuje zarówno osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak również osobę niezarejestrowaną.

Tryb realizacji programu

Do Biura PFRON składane są  oferty zawarcia porozumień w sprawie realizacji działań aktywizacyjnych w ramach programu. Pozytywne rozpatrzenie przez PFRON oferty skutkuje zawarciem porozumienia, stanowiącego deklarację wzajemnej współpracy przy realizacji programu.

Do Oddziałów PFRON składane są wnioski o dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach programu. Pozytywne rozpatrzenie przez PFRON wniosku skutkuje zawarciem umowy o dofinansowanie. Umowa określa szczegółowy zakres rzeczowy oraz finansowy działań aktywizacyjnych, a także obowiązki oraz uprawnienia stron wynikające z dofinansowania tych działań ze środków PFRON.

Z ofertami zawarcia porozumień występują ogólnopolskie instytucje publiczne  tj. organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli.

Uwaga! Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje kultury nie składają ofert zawarcia porozumień.

Oferty przyjmowane są w Biurze PFRON w trybie ciągłym. Ofertę, podlegającą ocenie formalnej, sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik do procedur realizacji programu. Na podstawie złożonych ofert Zarząd PFRON dokonuje wyboru instytucji publicznych do udziału w programie.

Z wybranymi instytucjami publicznymi zawierane są porozumienia, określające:

 • jednostki organizacyjne instytucji publicznej (podległe lub nadzorowane), które zostaną objęte finansowaniem w ramach programu, tj. które będą składać do Oddziałów PFRON wnioski o dofinansowanie;
 • rodzaje działań aktywizacyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne;
 • liczbę stanowisk pracy, które zostaną wyposażone w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Uwaga! Instytucja publiczna, z którą zawarte zostanie porozumienie może składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu niezależnie od wniosków składanych przez jednostki organizacyjne tej instytucji (podległe lub nadzorowane).

Wniosek składany przez instytucję publiczną nie może obejmować jednostek organizacyjnych tej instytucji. Jednostki ujęte w porozumieniu występują samodzielnie z wnioskami w ramach programu.

Wnioskodawcami w ramach programu są:

 • jednostki organizacyjne instytucji publicznych ujęte w porozumieniu zawartym w ramach programu;
 • w tym instytucje publiczne, które mogą składać wnioski niezależnie od wniosków składanych przez jednostki organizacyjne tej instytucji;
 • jednostki samorządu terytorialnego – gminny, powiatowy, województwa;
 • państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Wnioski składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce wyposażenia stanowisk pracy. Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym. Wniosek sporządza się na formularzu, stanowiącym załącznik do procedur. Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Jakie podmioty mogą zostać ujęte we wniosku jednostki samorządu terytorialnego?

Jednostki samorządu terytorialnego mogą występować w ramach programu na rzecz:

 • urzędów gminy lub jednostek pomocniczych gminy lub jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 • starostw powiatowych lub jednostek organizacyjnych powiatu zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 • urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wniosek nie może obejmować przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Wniosek o dofinansowanie może obejmować następujące działania aktywizacyjne:

 • wyposażenie stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia;
 • adaptację pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających beneficjentom ostatecznym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • zakup i autoryzację oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • szkolenia beneficjentów ostatecznych zatrudnionych na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy;
 • szkolenia pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z beneficjentami ostatecznymi zatrudnionymi na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy, w tym szkolenia pracowników pomagających beneficjentom ostatecznym w pracy;
 • organizację przez Wnioskodawcę (pracodawcę) dowozu beneficjentów ostatecznych z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i powrotu;
 • dodatek motywacyjny wypłacany beneficjentom ostatecznym przez Wnioskodawcę (pracodawcę).

Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów określone zostały w procedurach realizacji programu.

Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON kosztów działań aktywizacyjnych ( bez dodatku motywacyjnego) nie może przekroczyć kwoty 18 tys. zł na jednego zatrudnionego, na pełny wymiar czasu pracy, beneficjenta ostatecznego.

W sytuacji, gdy beneficjent ostateczny zatrudniony zostanie w niepełnym wymiarze czasu pracy – łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Uwaga! Wskazana powyżej maksymalna kwota dofinansowania odnosi się do całego okresu udziału beneficjenta ostatecznego w programie.

 • Dodatek stanowi świadczenie na rehabilitację zawodową, wypłacane ze środków finansowych PFRON  dodatek nie jest częścią wynagrodzenia beneficjenta ostatecznego zatrudnionego na wyposażonym w ramach programu stanowisku pracy.
 • Wypłata dodatku może nastąpić, o ile beneficjent ostateczny ponosi dodatkowe koszty aktywizacji zawodowej, takie jak koszty związane z zatrudnieniem tłumacza języka migowego lub asystenta, zakwaterowaniem, opieką nad osobą zależną.
 • Dodatek może być wypłacany przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 • Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 400 zł miesięcznie dla każdego beneficjenta ostatecznego objętego tą formą pomocy.
 • Jeżeli beneficjent ostateczny ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do i z zakładu pracy, wysokość dodatku motywacyjnego może zostać podwyższona o maksymalnie 200 zł (do 600 zł) miesięcznie, pod warunkiem, iż pracodawca nie zapewnił dowozu beneficjentów ostatecznych.

Uwaga! Wypłata dodatku motywacyjnego musi nastąpić w okresie zatrudnienia beneficjenta ostatecznego.

Warunki uzyskania dofinansowania

Wnioskodawca zobowiązany jest w szczególności do:

 • zatrudniania beneficjentów ostatecznych na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;
 • zawarcia umów o pracę z beneficjentami ostatecznymi – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty potwierdzenia przez pracowników PFRON faktu wyposażenia stanowisk pracy;
 • niezatrudniania na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy (w okresie 12 miesięcy od daty potwierdzenia faktu wyposażenia tego stanowiska) osób z niepełnosprawnością, z którymi Wnioskodawca rozwiązał umowę o pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu  postanowienia te nie dotyczą osób zatrudnionych u Wnioskodawcy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Tak. Działania aktywizacyjne w ramach programu mogą być prowadzone również na rzecz beneficjentów ostatecznych, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę o pracę w okresie do 60 dni kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku  z zastrzeżeniem, iż kwalifikowalne w ramach programu są koszty poniesione od daty podpisania umowy pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą.

Program „PRACA – INTEGRACJA”

Celem programu „PRACA – INTEGRACJA” jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Jego realizacja będzie przebiegać poprzez udzielenie dofinansowania organizacji pozarządowej (oferentowi NGO) na zrekrutowanie, zatrudnienie u wskazanego pracodawcy oraz wsparcie w trakcie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami.

Program realizowany jest trzyetapowo:

 • pierwszy etap polega na pozyskaniu pracodawców, u których wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, którzy zgłoszą do PFRON gotowość zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych na okres nie krótszy niż 18 miesięcy w liczbie co najmniej 25 etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy);
 • drugi etap polega na wybraniu – w drodze otwartego konkursu ofert – organizacji pozarządowej (Oferenta NGO), której  finalnym efektem działań ma być zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez  wskazanego pracodawcę;
 • trzeci etap – polegać będzie na przeprowadzeniu konkursów, w celu nagradzania przez PFRON pracodawców, którzy zatrudnią największą liczbę niepełnosprawnych pracowników.

W Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON zostaną zamieszczone odpowiednio ogłoszenia o:

 • naborze ofert potencjalnych pracodawców osób niepełnosprawnych (Oferentów),
 • konkursach dla organizacji pozarządowych (Oferentów NGO),
 • konkursach dla wyjątkowych pracodawców.

Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie PFRON na działania, których efektem będzie zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, mogą otrzymać organizacje pozarządowe (Oferenci NGO), które spełnią warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością pozostające bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszające gotowość do zatrudnienia, na rzecz których prowadzone będą działania aktywizacyjne przez organizacje pozarządową (Oferenta NGO) w ramach programu.

Dofinansowaniem PFRON mogą być objęte koszty ponoszone przez organizację pozarządową (Oferenta NGO) dotyczące: 

 • rekrutacji i rozpoznania potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • uzyskania przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych,
 • zniwelowania barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy (w tym m.in.: zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienia asystenta lub trenera pracy, dojazdów do pracy),
 • dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej,
 • wykorzystania innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.

UWAGA! Wsparcie będzie udzielane osobie z niepełnosprawnością przez organizację pozarządową (Oferenta NGO) na podstawie Indywidualnego Budżetu Osoby Niepełnosprawnej.

Zasady składania i rozpatrywania wniosków

 1. Tryb realizacji programu – zgłaszanie ofert przez potencjalnych pracodawców
  • PFRON każdego roku realizacji programu zaprasza przedsiębiorstwa – potencjalnych pracodawców, do składania ofert zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach programu.
  • Formularz oferty stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze ofert potencjalnych pracodawców osób niepełnosprawnych (Oferentów). 
  • Oferta składana jest w Biurze PFRON. Weryfikacja formalna oferty przeprowadzana jest w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty złożenia oferty.
  • Ofertę zatrudnienia osób niepełnosprawnych adresowaną do Zarządu PFRON należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres:
   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
   Al. Jana Pawła II Nr 13
   00-828 Warszawa
   z dopiskiem: Oferta zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”.
  • Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpłynięcia do Biura PFRON, a w przypadku ofert składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. 
  • Rozpatrzenie oferty nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Decyzję o przyjęciu oferty do realizacji podejmuje Zarząd PFRON.
  • Z wybranymi przez Zarząd PFRON potencjalnymi pracodawcami zawierane będą porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji programu w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
 2. Tryb realizacji programu – konkurs dla organizacji pozarządowych:
  • Do obsługi konkretnego pracodawcy wyłoniona zostanie w trybie konkursowym jedna organizacja pozarządowa (Oferent NGO), z którą PFRON podpisze umowę powierzenia realizacji zadania publicznego. 
  • Umowa powierzenia realizacji zadania publicznego z Oferentem NGO będzie realizowana i rozliczana w Oddziałach PFRON. 
  • Ważne! W ogłoszeniu o konkursie dla organizacji pozarządowych zostaną umieszczone dodatkowo informacje dotyczące między innymi: ewentualnego wymaganego wkładu własnego, warunków realizacji oferty, limitów kosztów kwalifikowalnych, maksymalnej kwoty dofinansowania na realizację konkretnej oferty, kryteriów udziału w konkursie, preferencji stosowanych przy wyborze ofert (m.in.: doświadczenia w skutecznym zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy).
 • Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania organizacji pozarządowej i jego wysokości podejmuje Zarząd PFRON na podstawie stanowiska komisji. 
 • Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po podjęciu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON.

(inf.pras.)

 

Dodaj komentarz

Nowe programy PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomi nowe programy, których beneficjentami będą osoby niepełnosprawne. W październik zakończyły się konsultacje do tych pilotażowych konkursów, a teraz czekamy na dalsze informacje.

Zgodnie z informacjami, które zostały podane na stronie PFRON, uruchomione zostaną trzy nowe programy. Będą to:

– pilotażowy program „ABSOLWENT”,

– pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA”,

– program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Celem programów jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. To bardzo ważna informacja. Najlepszym narzędziem do walki z dyskryminacją jak wspólna praca. 

Osoby, które teraz kończą studia mogą być zainteresowane programem Absolwent, którego celem jest  podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie. Należy jednak podkreślić, że adresatami programu są szkoły wyższe, które jak czytamy „wykażą, że podjęły współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów”.

Adresatem kolejnego programu, czyli Praca-Integracja są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszająca gotowość do zatrudnienia. Z kolei uczestnikami programu mogą są:

– „przedsiębiorstwa, w których wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej co najmniej 25 (dwadzieścia pięć)  etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie to przyczyni się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem, liczonego w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec roku, poprzedzającego rok złożenia oferty;

– organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne zlecone przez PFRON”.

Trzecim pilotażowym programem jest STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej. Celem tego programu jest „podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej”. Program będzie realizowany na teranie całego kraju. W programie czytamy, że:

1. Adresatami programu są organy i instytucje, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli, które nie są:

1) przedsiębiorstwami państwowymi w rozumieniu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, z późn. zm.);

2) spółkami Skarbu Państwa, do których zastosowanie ma ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.).”

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial