Praca osób niepełnosprawnych, istotne aspekty Kodeksu Pracy

Podjęcie pracy przez osobę niepełnosprawną

Osoby niepełnosprawne mogą podejmować pracę, tak samo, jak wszystkie pozostałe. Podstawowy akt prawny regulujący prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika to ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także, jak w przypadku innych pracowników – Kodeks Pracy.

Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności i są to:
– niepełnosprawność w stopniu lekkim;
– niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym;
– niepełnosprawność w stopniu znacznym.
Osoba niepełnosprawna może podjąć pracę, tylko gdy będzie miała zgodę na wykonywanie zawodu, wydaną przez lekarza medycyny pracy, a także gdy praca na konkretnym stanowisku będzie zgodna ze wskazaniami umieszczonymi w orzeczeniu przez lekarza orzecznika.

Czas pracy pracownika z orzeczeniem niepełnosprawności

Czas pracy osoby niepełnosprawnej może wynosić maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym bądź znacznym może z kolei pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Jednak zakaz ten nie jest stosowany wobec osób pracujących przy pilnowaniu (na przykład monitoring, ochrona mienia) lub w przypadku, gdy na wniosek osoby zatrudnionej – lekarz wyrazi na to zgodę.

Każdej zatrudnionej osobie, której dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin ma prawo do przerwy w pracy, trwającej 15 minut. Osoba niepełnosprawna bez względu na wymiar czasu pracy ma prawo do dodatkowych 15 minut przerwy. Czas obu wymienionych przerw wliczany jest do czasu pracy.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Kodeks pracy wskazuje, iż urlop wypoczynkowy uzależniony jest od stażu pracy i wynosi odpowiednio: 20 dni – jeśli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat oraz 26 dni – jeśli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat.

Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego, zatem jej wymiar wynosi:
– 30 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
– 36 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Uprawnienie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego niestety nie przysługuje osobom niepełnosprawnym w stopniu lekkim.

Dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik znajduje się w ewidencji prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pracownik niepełnosprawny musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a pracodawca nie może mieć zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu. Wysokość dofinansowania warunkuje kilka czynników takich jak: wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, stopień niepełnosprawności zatrudnionego, szczególnych schorzeń zatrudnionego oraz typu pracodawcy, u którego niepełnosprawny jest zatrudniony (zakład pracy chronionej otrzymuje wyższe dofinansowanie niż firmy z otwartego rynku pracy).

Więcej na temat zakładów pracy chronionej można przeczytać w naszym artykule: Zatrudnianie niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial