Regulamin reklama 2018

Nowa Dęba, dnia 2.01.2018 r.   
 
 
REGULAMN WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA PORTALU RAMPA – POKONUJEMY BARIERY   
 
§ 1  DEFINICJE
Użyte w Regulaminie wynajmu powierzchni reklamowych wyrażenia mają następujące znaczenie:  1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i tryb wynajmu przez Zleceniobiorcę powierzchni reklamowych na rzecz Zleceniodawcy dostępny pod adresem: www.rampa.net.pl/wazne-informacje;  2. Portal Rampa – pokonujemy bariery – portal znajdujący się na stronie internetowej: https://www.rampa.net.pl/, którego właścicielem jest PRO-FUND;  3. Zleceniobiorca – oznacza spółkę Karpatia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 35-326 Rzeszów, ul. Al. Tadeusza Rejtana 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340852, NIP: 5170305853; 4. Usługa reklamowa – oznacza świadczenie za pośrednictwem Portalu Rampa – pokonujemy bariery usług o charakterze promocyjno-marketingowym, realizowane przez Zleceniobiorcę na stronie Portalu Rampa – pokonujemy bariery na rzecz Zleceniodawcy;  5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą, dotycząca świadczenia usług reklamowych na Portalu Rampa – pokonujemy bariery;  6. Zleceniodawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż konsument, która zleca Zleceniobiorcy świadczenie usług o charakterze promocyjno-marketingowym, na Portalu Rampa – pokonujemy bariery, zgodnie z Umową oraz Regulaminem;  7. Reklama – oznacza przekaz umieszczony przez Zleceniobiorcę na Portalu Rampa – pokonujemy bariery, na zasadach określonych w Regulaminie oraz Umowie zawartej z Zleceniodawcą;  8. Emisja – oznacza emitowanie Reklamy na Portalu Rampa – pokonujemy bariery, zgodnie z Regulaminem oraz Umową;  9. Forma Reklamy – oznacza określoną przez Zleceniobiorcę pod względem technicznym formę oraz treść prezentacji Reklamy w Portalu Rampa – pokonujemy bariery; 10.  Oferta Reklamy – określna przez Zleceniobiorcę oferta Usługi reklamowej na Portalu Rampa – pokonujemy bariery, zawierająca cennik oraz czas trwania Usługi reklamowej, a ponadto Formę Reklamy. Oferta Reklamy stanowi załącznik do Regulaminu oraz jest zamieszczona na podstronie Portalu Rampa – pokonujemy bariery pod adresem www.rampa.net.pl/strona/dla-reklamodawcow  
  
§ 2  ŚWIADCZENIE USŁUGI REKLAMOWEJ
1. Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania Usługę reklamową, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz jego załącznikach, po zawarciu pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz przesłaniu przez Zleceniodawcę Reklamy o Formie Reklamy, uprzednio zaakceptowanej przez Zleceniobiorcę.  2. Umowę podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji Zleceniodawcy.  3. Zleceniodawca zobowiązuje się do przesłania Zleceniobiorcy Reklamy o Formie Reklamy zgodnej z Ofertą Reklamy. 4. Szczegółowy zakres Formy Reklamy na Portalu Rampa – pokonujemy bariery obejmujący elementy określone w Ofercie Reklamy (tj. postać, pozycję, wymiary, wielkość, rotację, lokalizację Reklamy oraz ewentualne inne elementy wskazane w Ofercie Reklamy) określa Umowa poprzez wskazanie wybranego przez Zleceniodawcę pakietu wymienionego w Ofercie Reklamy.  5. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość uprzedniej weryfikacji Formy Reklamy, w tym treści Reklamy. Brak akceptacji Reklamy w tym zakresie przez Zleceniobiorcę stanowi podstawę uniemożliwiającą zawarcie Umowy.   6. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień, bądź roszczeń wynikających z Umowy może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniobiorcy pod rygorem nieważności.   
 
§ 3 CENNIK
1. Cennik świadczenia przez Zleceniobiorcę Usług Reklamowych na rzecz Zleceniodawców do 30 czerwce 2018 r. określa Oferta Reklamy.  2. W przypadku rozbieżności cen określnych w Umowie z treścią Oferty Reklamy, pierwszeństwa mają zapisy Umowy.  3. Podane w Ofercie Reklamy ceny stanowią cenny netto. Zostanie do nich doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Cenna podana w Ofercie Reklamy bądź Umowie nie obejmuje kosztów zaprojektowania grafiki Reklamy. Cena ta obejmuje włącznie koszty wynajmu powierzchni reklamowej). Koszty zaprojektowania grafiki Reklamy ponosi Zleceniodawca. Tym samym Zleceniodawca jest zobowiązany od przesłania Zleceniobiorcy Reklamy o Formie Reklamy już po dokonanej obróbce graficznej.  5. Zasady i terminy płatności wynagrodzenia za świadczenie Usługi Reklamowej reguluje Umowa. 
 
§ 4 WARUNKI EMISJI REKLAMY, ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zleceniobiorca ma prawo decydować o zawartości Portalu Rampa – pokonujemy bariery i ogólnym stylu prezentacji Reklam oraz o polityce umieszczanych na Portalu Rampa – pokonujemy bariery Reklam. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do Emisji Reklamy na warunkach i w czasie określonym w niniejszym Regulaminie, jego załącznikach oraz Umowie. 
3. Umowa może być rozwiązana przez Strony w każdym czasie, za obopólnym porozumieniem. Rozwiązanie Umowy dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  4. Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  5. Zleceniobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z ważnych powodów. Za ważne powody rozumie się w szczególności naruszenie postanowień § 6 Regulaminu, opóźnienie w płatności wynagrodzenia za świadczenie Usługi Reklamowej przekraczające 2 miesiące oraz inne powody określone w Umowie.  6. Reklamy zgodne z Formą Reklamy, Ofertą Reklamy oraz Umową powinny być dostarczone Zleceniobiorcy najpóźniej na 5 dni robocze przed ustalonym w Umowie terminem rozpoczęcia Emisji Reklamy. W przypadku dostarczenia Reklamy w terminie późniejszym niż 5 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji Reklamy lub w formie niezgodnej z Ofertą Reklamy, Formą Reklamy bądź Umową, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do realizacji Usługi Reklamowej, po wprowadzeniu przez Strony zmian w planie Emisji Reklamy.  7. Reklamy na stronach Portalu Rampa – pokonujemy bariery powinny się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych stron Portalu Rampa – pokonujemy bariery i związanych bezpośrednio z jego układem graficznym. Zleceniobiorca zastrzega sobie, że Reklamy nie mogą naśladować, ani w żaden sposób symulować elementów Portalu Rampa – pokonujemy bariery.  8. Materiał reklamowy zostanie dostarczony przez Zleceniodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@rampa.net.pl, w formacie pliku jpg, oraz powinien być dokładnie opisany poprzez podanie nazwy Zleceniodawcy, przedmiotu Reklamy oraz numeru Umowy.   9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania Emisji Reklamy bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli:  a) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że treść lub forma Reklamy jest sprzeczna z prawem, narusza prawa osób trzecich; b) jest sprzeczna z linią programową lub interesem Zleceniobiorcy.  
 
§ 5 OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY
1. Zleceniodawca odpowiada za zgodność treści i formy Reklamy z powszechnie obowiązującym przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami dotyczącymi emisji reklamy w mediach audiowizualnych.  2. Zleceniodawca oświadcza, w odniesieniu do dostarczanych przez siebie materiałów reklamowych, że: a) Reklamy nie posiadają wad prawnych; b) Reklamy nie są przedmiotem zastawu ani innego obciążenia; c) Reklamy nie naruszają praw osób trzecich, w tym majątkowych praw autorskich i pokrewnych ani autorskich praw osobistych; d) posiada prawa autorskie, w tym prawa do publikacji Reklamy;  e) posiada wszelkie prawa do użytkowania znaków towarowych, nazw, logo i sloganów wykorzystanych w materiałach reklamowych; f) posiada wszelkie prawa do publikacji wizerunku osób przedstawianych w Reklamie;  g) Reklamy nie naruszają dobrych obyczajów oraz ich publikacja nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 3. W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę oświadczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie lub ich niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym, Zleceniodawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu oraz zobowiązuje się do naprawienia w całości poniesionej przez Zleceniobiorcę szkody. 4. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich znaków towarowych, nazw, adresu, logo i sloganów wykorzystanych w materiałach reklamowych w celu świadczenia Usługi Reklamowej, w formie i w sposób oraz w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie oraz jego załącznikach.  5. Zleceniodawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności prawa ochronne do znaków towarowych, prawa rejestracji wzorów przemysłowych) do oznaczeń, które Zleceniobiorca udostępni na Portalu Rama – pokonujemy bariery w celu realizowania postanowień Umowy i Regulaminu, oraz że umieszczenie na Portalu Rampa – pokonujemy bariery przez Zleceniobiorcę przekazanych materiałów reklamowych nie będzie stanowiło naruszenia przepisów obowiązującego prawa, ani nie będzie naruszać praw osób trzecich. 6. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za jakość, przydatność i treść dostarczonych materiałów reklamowych. 7. Zleceniodawca zobowiązuje się zwolnić Zleceniobiorcę z wszelkich roszczeń innych podmiotów mających związek z dostarczonymi materiałami reklamowymi. Jeśliby wskutek lub w związku z wykonywaniem przez Zleceniobiorcę obowiązków przewidzianych w Regulaminie lub Umowie doszło do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych czy dóbr osobistych, to Zleceniodawca zaspokoi te roszczenia i zwolni tym samym Zleceniodawcę od ich zaspokojenia.  
 
§ 6 NAKLEJKI  
1. Zleceniobiorca przewiduje przyznawanie Zleceniodawcom, których Reklamy są zamieszczone na Portalu Rampa – pokonujemy bariery w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu naklejki oraz że zostaną one zamieszczone na Portalu Rampa – pokonujemy bariery po tym dniu, a ponadto ustalone co do postaci, formy oraz treści przez Zleceniobiorcę dla podmiotów przyjaznych dla osób niepełnoprawnych, z zastrzeżeniem ustępów poniższych. 2. Naklejki będą przyznawane wyłącznie na rzecz podmiotów przyjaznych dla osób niepełnosprawnych tj. Zleceniodawców, których działalność jest ściśle związana z niepełnosprawnością (podmioty, których działalność polega na świadczeniu usług dostępnych oraz przyjaznych na rzecz osób niepełnosprawnych, a ponadto podmioty, które prowadząc swoją działalność m.in. tworzą miejsca lub infrastrukturę dostępne oraz przyjazne dla osób niepełnosprawnych). 3. W związku z przyznaniem naklejki, nie przechodzą na Zleceniodawcę jakiekolwiek prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do naklejki, wraz z prawami zależnymi, jako utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), które to prawa przysługują PRO-FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Płk. Jana Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000315273, NIP: 8133569660, REGON: 180371082. 4. Zleceniobiorca ma prawo weryfikacji posiadania przez dany podmiot statusu podmiotu przyjaznego dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ust. 2, biorąc pod uwagę przedmiot działalności danego Zleceniodawcy, a ponadto rzeczywiście realizowane przez niego czynności związane z tworzeniem miejsc oraz infrastruktury dostępnych oraz przyjaznych dla osób niepełnosprawnych. Brak pozytywnej weryfikacji statusu podmiotu przyjaznego dla osób niepełnosprawnych uzasadnia odmowę Zleceniobiorcy przyznania naklejki. 5. Zleceniodawca posiadający status podmiotu przyjaznego dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu niniejszego paragrafu, pozytywnie zweryfikowany przez Zleceniobiorcę, otrzyma naklejkę w ilości egzemplarzy określonej w Umowie, posiadającą postać papierową z możliwością jej naklejenia bądź zawieszenia w miejscu prowadzenia działalności przez Zleceniodawcę, o treści naklejki ustalonej przez Zleceniobiorcę. 6. Lista podmiotów przyjaznych dla środowiska w rozumieniu niniejszego paragrafu (Zleceniodawców, które otrzymali naklejkę) zostanie opublikowana przez Zleceniobiorcę na Portalu Rampa – pokonujemy bariery. Zleceniodawca wyraża zgodę na zamieszczanie na tej liście swoich danych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu przez okres korzystania przez niego z naklejki. 7. Akcja przyznawania przez Zleceniobiorcę naklejek, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest ograniczona czasowo oraz obowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu do dnia jej odwołania przez Zleceniobiorcę, w formie zmiany niniejszego Regulaminu stosownie do jego postanowień. 8. Odwołanie akcji przyznawania naklejek stosownie do ust. 6 nie wpływa na możliwość posługiwania się naklejką przez Zleceniodawców, którzy otrzymali naklejkę do tego dnia, stosownie do § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Dalsze posługiwanie się naklejką przez tych Zleceniodawców będzie się odbywać w oparciu o nowy regulamin, który zostanie przesłany poszczególnym Zleceniodawcom co najmniej na 3 dni przed jego wejściem w życie oraz opublikowany na Portalu Rampa – pokonujemy bariery.  
 
 
§ 7 REKLAMACJA
1. W przypadku nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania Reklamy  z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do powtórnego wyemitowania Reklamy w ustalonym pisemnie ze Zleceniodawcą terminie lub wydłużenia czasu Emisji Reklamy o okres jej niewłaściwego emitowania na Portalu Rampa – pokonujemy bariery.  2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu niewłaściwego wyemitowania Reklamy z winy Zleceniobiorcy, jeżeli nie zawiadomi Zleceniobiorcy pisemnie pod rygorem nieważności o wadach Emisji Reklamy niezwłocznie po rozpoczęciu Emisji Reklamy, jednakże nie później w terminie 7 dni od rozpoczęcia Emisji Reklamy na Portalu Rampa – pokonujemy bariery, zgodnie z postanowieniami Umowy.  3. Zleceniobiorca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 
§ 8 SIŁA WYŻSZA
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane siłą wyższą. 2. W przypadku działania siły wyższej, Strona ma obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o tym fakcie w formie pisemnej oraz podjąć wszelkie możliwe działania w celu ograniczenia wynikających z tego faktu negatywnych konsekwencji.  3. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę i zaproponować, o ile będzie to możliwe, inne dogodne dla Stron terminy Emisji Reklamy.  4. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności strajki, lokauty, blokady, wojnę, zagrożenie wojenne, mobilizację, przewroty, klęski żywiołowe, odmowę pozwoleń przez rząd albo inne urzędy o takim zakresie, który uniemożliwia albo opóźnia realizację zobowiązań umownych którejś ze Stron Umowy.  
 
 
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.01 2018 r.  2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany treści Regulaminu po zawarciu Umowy ze Zleceniodawcą, Zleceniobiorca zobowiązuje się przesłać treść zmienionego Regulaminu na adres Zleceniodawcy podany w treści Umowy. Zmieniona treść Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty doręczenia Regulaminu Zleceniodawcy. Bezskuteczny upływ tego terminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji w tym terminie zmienionej treści Regulaminu przez Zleceniodawcę może on wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od doręczenia zmienionej treści Regulaminu.  3. W przypadku, jeżeli przed wejściem w życie zmienionej treści Regulaminu, Zleceniodawca nabył jakiekolwiek prawa, powstałe w związku z realizacją dotychczas obowiązujących postanowień Regulaminu oraz jego załączników, a następnie potwierdzone w treści Umowy, Zleceniobiorca oświadcza, że Zleceniodawcy nabyte w ten sposób prawa przysługują.   4. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Umowy oraz podlegają prawu polskiemu.  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Wszelkie spory mogące wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu lub Umowy, będą rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.   
 
Załącznik: 1. Oferta Reklamy 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial