Ruszył projekt przeciwdziałający skutkom COVID-19: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

Informujemy, że Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Celem projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” są działania związane z przeciwdziałaniem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Przewidywane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom.

Podmiotami uprawnionymi do pozyskania grantu są Domy Pomocy Społecznej (DPS) uwzględnione w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę.

Granty mogą być przeznaczone na:

 • wypłaty dodatków dla personelu Domów Pomocy Społecznej – z wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze), z uwzględnieniem pracujących przy łóżkach mieszkańców
  (np. fizjoterapeutów i rehabilitantów),
 • zapewnienia miejsc pobytu tymczasowego dla kadry Domów Pomocy Społecznej – w okresie 90 dni w czasie trwania realizacji projektu,
 • organizację finansowania miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych
  do Domów Pomocy Społecznej
  , jak i dla mieszkańców DPS osób opuszczających szpitale,
 • zakup testów COVID-19 wraz z usługą wykonania w uprawnionym do tego podmiocie
  (np. laboratorium) dla pracowników Domów Pomocy Społecznej,
 • zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry,
 • zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla 65 Domów Pomocy Społecznej w Wielkopolsce.

Wartość projektu wynosi 32 119 129,90 zł, w tym 27 070 002,68 zł finansuje Europejski Fundusz Społeczny, a 5 049 127,22 zł Budżet Państwa.

Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dopiskiem:

Wniosek o powierzenie Grantu w ramach Projektu
pt. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.

Grant udzielany jest maksymalnie na okres 3 miesięcy w okresie kwalifikowalności, czyli w okresie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. Nabór wniosków o powierzenie Grantów ma charakter otwarty tzn., że wnioski można składać od dnia ogłoszenia naboru (tj. od 15.07.2020 r.) do wyczerpania środków w ramach Projektu, jednak nie później niż do dnia 31.10.2020 r.

Więcej informacji, wniosek oraz wszystkie załączniki do pobrania ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu:

 • https://rops.poznan.pl/2020/07/15/ruszamy-z-projektem-domy-pomocy-spolecznej-bezpieczne-w-wielkopolsce-przeciwdzialajacy-skutkom-covid-19/
 • https://rops.poznan.pl/nasze-projekty/dps-bezpieczne-w-wielkopolsce/

Osoby do kontaktu w sprawie szczegółów projektu:

 • Monika Zembrzycka: tel. 61-856-73-34,
  e-mail: monika.zembrzycka@rops.poznan.pl
 • Barbara Hałaburdzin: tel. 61-856-73-14,
  e-mail: barbara.halaburdzin@rops.poznan.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial