Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2019, przedłożony przez ministra finansów. Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej.
„Przyjęty dziś wstępnie projekt budżetu na 2019 rok gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych. Planowany niski deficyt na poziomie 28,5 mld zł świadczy o dyscyplinie fiskalnej i gwarantuje niskie koszty obsługi. Równocześnie zapewnione jest finansowanie społecznych i rozwojowych programów rządu oraz wzrost nakładów na wynagrodzenia w sferze budżetowej. Priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje dalsze uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczanie jego skomplikowania” – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.
W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano:
dochody budżetu państwa: 386,9 mld zł,
wydatki budżetu państwa: 415,4 mld zł,
deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł,
deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,8 proc. PKB.
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:
wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.),
wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6 proc.),
wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).
Projekt budżetu na 2019 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.
Wydatki
Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań.
Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu „Rodzina 500 plus”, którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci.
Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:
realizacji programu „Dobry start”, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,
wprowadzenia tzw. „małego ZUS” dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia,
wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn,
waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26 proc.
podwyższonej w 2018 r. renty socjalnej,
dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,
weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej,
programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
programu modernizacji Służby Więziennej latach 2017-2020,
wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej,
finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa,
kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego,
realizacji dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie.
Dochody
Na poziom dochodów podatkowych w 2019 r. oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2018 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m.in.:
wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),
wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),
rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line,
opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,
wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Obok zmian mających wzmocnić dochody budżetu państwa, w 2019 r. planuje się rozwiązania dotyczące wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, co stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zakłada się:

wprowadzenie nowej 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw,
modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców.
W 2019 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział samorządów we wpływach z PIT wzrośnie z 49,83 proc. w 2018 r. do 49,93 proc. w 2019 r. W przypadku podatku CIT udział samorządów pozostanie na poziomie z 2018 r.
Projekt ustawy budżetowej na 2019 r. uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:
dochody budżetu środków europejskich: 69,7 mld zł,
wydatki budżetu środków europejskich: 85,3 mld zł,
deficyt budżetu środków europejskich: 15,6 mld zł.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial