Trwają zgłoszenia do konkursu o nagrodę im. prof. E. Tarkowskiej

Do 21 września br. trwają zgłoszenia do konkursu o nagrodę im. profesor Elżbiety Tarkowskiej. Nagroda przyznawana jest m.in. za materiał prasowy/mediany dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Do udziału w konkursie zapraszają autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Jak poinformowało MRPiPS, prace na konkurs można składać do 21 września 2018 roku.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

 

I. autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub rok wcześniej. Praca powinna zostać opublikowana w języku polskim w formie recenzowanej monografii naukowej, recenzowanego artykułu w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdziału w recenzowanej monografii zbiorowej.

II. autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu roku przyznania nagrody lub rok wcześniej.

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).

Nagroda jest przyznawana autorom lub współautorom dzieł zgłoszonych do konkursu; w przypadku nagrodzenia pracy współautorskiej nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

Nagradzane są dzieła publikowane w języku polskim, mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego, cechujące się wysokim poziomem merytorycznym, oraz „współczynnikiem humanistycznym” – zgodnie z podejściem zastosowanym w pracy „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce” pod red. Elżbiety Tarkowskiej, Warszawa 2000.

Organizatorzy konkursu wyjaśniają, że umowy licencyjne będą zawierane wyłącznie z laureatem (laureatami) konkursu w kategorii materiał prasowy/medialny.

Osoba zawierająca umowę licencyjną nie musi być autorem pracy, ale powinna mieć prawo do dysponowania utworem (prawa autorskie albo licencję z możliwością udzielania dalszej licencji). Umowy licencyjne będą zawierane na czas oznaczony, uzgodniony z autorem pracy lub osobą zgłaszającą pracę do konkursu.

Prace z obu kategorii wraz z nośnikiem elektronicznym zawierającym ich zapis oraz podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy składać osobiście w siedzibie Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przy ul. Nowy Świat 72 pok. 212, 00-330 Warszawa, albo przesyłać w kopertach z dopiskiem „Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej” na wskazany adres Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego do dnia 21 września 2018 r.- decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać u Pani Barbary Damentki, tel. 22 826 77 37, email: pts@ifispan.waw.pl

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej MRPiS.

Podoba Ci się artykuł? UDOSTĘPNIJ!

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Czcionka
Kontrast