Czy polskie firmy dbają o różnorodność w miejscu pracy?

Fundacja Aktywizacja przedstawia wyniki najnowszego badania dotyczącego strategii zatrudnieniowych i okołozatrudnieniowych w kontekście zatrudniania i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami w polskich firmach. Badanie zostało przeprowadzone w celu poznania posiadanych dokumentów oraz wyzwań związanych z wdrażaniem strategii zatrudnieniowych i okołozatrudnieniowych wśród przedsiębiorstw w Polsce. Wyniki te są istotne zarówno dla biznesu, jak i innych interesariuszy rynku pracy.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie reprezentatywnej polskich firm różnej wielkości oraz różnych branż. W ramach badania przeanalizowano 300 stron internetowych i profili w social mediach pod kątem zamieszczania na nich dokumentów związanych z prowadzoną polityką zatrudnienia i różnorodności. Do ww. podmiotów skierowano również ankietę internetową pogłębiającą wątki weryfikowane w ramach analizy desk research.

Główne wyniki

  • Brak polityk zatrudnieniowych i okołozatrudnieniowych na stronach www i na profilach w social mediach: Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że tylko 21% polskich firm posiada dokument polityki różnorodności.
  • Komunikacja zewnętrzna: Firmy posiadające politykę różnorodności rzadko informują o niej na zewnątrz. Tylko 18% firm publikuje te dokumenty na swoich stronach internetowych. Natomiast 56% pracodawców mających politykę różnorodności nie komunikowało w niej żadnych działań promujących różnorodność w firmie.  
  • Potrzeba działań promocyjnych: Badanie wykazało również, że istnieje potrzeba większej liczby działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie różnorodności w miejscu pracy. Tylko 13% firm posiadających dokument polityki różnorodności prowadzi działania ukierunkowane na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
  • Wsparcie na etapie adaptacji w nowym miejscu pracy: Pracodawcy nieposiadający dokumentu, ale deklarujący działania z zakresu polityki różnorodności zazwyczaj w ogóle nie opisywali wsparcia, jakie realizują na rzecz nowej pracowniczki/nowego pracownika w pierwszym etapie zatrudnienia – dotyczyło to 72% podmiotów.

Wyniki badania wskazują na istotne wyzwania związane z wdrażaniem polityki różnorodności w polskich firmach. Brak dokumentacji oraz niewystarczająca komunikacja zewnętrzna stanowią główne problemy. Istnieje pilna potrzeba większej świadomości oraz działań edukacyjnych w tym zakresie. Z uwagi na widoczne korzyści płynące z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i budowania różnorodnych zespołów, uwzględnienie w strategiach zatrudnieniowych aspektu różnorodności jest obecnie kluczowym kierunkiem zmian i ważnym elementem zarządzania strategicznego.

Wnioski

  • Większość pracodawców nie informowała na swojej stronie www i w mediach społecznościowych o realizowanej polityce różnorodności.
  • Brak polityk różnorodności w agendzie strategicznych działań w obszarze HR.
  • Dokumenty były zazwyczaj przedstawiane hasłowo i ogólnie, część dotycząca osób z niepełnosprawnościami opisywana była w formie lakonicznych deklaracji.

Podsumowując realizację badania należy wskazać, że konieczne jest podjęcie działań zarówno na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw, jak i w skali całego sektora biznesowego. Promowanie różnorodności w miejscu pracy ma istotne znaczenie zarówno w zakresie społecznym, jak i biznesowym. Dlatego też badanie to stanowi ważny punkt wyjścia do dalszych działań mających na celu poważne otwarcie dyskusji o działaniach, jakie muszą być podjęte, byśmy mogli mówić o bardziej otwartych i inkluzywnych środowiskach pracy w Polsce.

Jest to niezwykle ważne również w związku z funkcjonującą dyrektywą CSRD. Dokument wyznaczył istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości niefinansowej dla pracodawców w Unii Europejskiej, uwzględniając w raportowaniu obowiązek wskazywania konkretnych działań podejmowanych w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Cały raport dostępny na stronie internetowej:

https://aktywizacja.org.pl/wp-content/uploads/2024/03/Raport-FA-Strategie-zatrudnieniowe-pracodawcow.pdf

Streszczenie raportu:

https://aktywizacja.org.pl/wp-content/uploads/2024/03/Streszczenie-raportu-FA.pdf

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial