KE: więcej osób niepełnosprawnych uczy się i podróżuje

Z raportu Komisji Europejskiej o działaniach UE na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych wynika, że w ciągu ostatnich siedmiu lat udało się w UE m.in. poprawić ich dostęp do edukacji, zapewnić im lepszy dostęp do towarów i usług oraz ułatwić podróżowanie.

 

KE przedstawiła raport z postępów w działaniach w ramach europejskiej strategii ws. niepełnosprawności przewidzianej na lata 2010-20. Unijne działania mają wspierać realizowanie ratyfikowanej przez UE Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W strategii wyszczególniono łącznie osiem obszarów wspólnego działania między UE a krajami członkowskimi: dostępność (towarów, usług i sprzętu wspomagającego), uczestnictwo (umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystanie w pełni z praw przysługujących obywatelom Wspólnoty), równość, zatrudnienie, edukacja, ochrona socjalna, ochrona zdrowia oraz działania międzynarodowe, jak promowanie praw osób niepełnosprawnych.

– Ważne jest wspieranie możliwie samodzielnego życia osób z niepełnosprawnościami, czyli odchodzenie od pomocy instytucjonalnej w zamkniętych domach czy ośrodkach; działania w kierunku edukacji włączającej, czyli wspieranie uczniów z niepełnosprawnością w dostępie do możliwie najpełniejszego, normalnego funkcjonowania w zwykłej klasie; pomoc na rynku pracy i zapewnienie dostępu do produktów i usług – powiedział PAP europoseł Marek Plura z PO, który sam porusza się na wózku.

Z raportu KE wynika, że jak dotąd największe sukcesy udało się osiągnąć w zwiększeniu dostępu do produktów i usług, np. w maju 2016 r. udało się uzgodnić pierwsze przepisy unijne, które zwiększą dostępność stron i aplikacji internetowych dla osób z niepełnosprawnością, a zwłaszcza dla osób niewidomych, niesłyszących i niedosłyszących.

– Chcemy, żeby w przyszłości każdy producent czy usługodawca działający na wspólnym rynku dbał o to, aby dostęp do jego towarów czy usług miały również osoby niepełnosprawne. Te zmiany będzie można odczuć w wielu dziedzinach, choćby w transporcie. Wreszcie będzie można bezpiecznie podróżować, być identyfikowalnym klientem, którego firmy przewozowe oferujące różne rodzaje transportu od kolejowego po lotniczy będą traktowały na równi ze zdrowym klientem – mówił Plura.

UE planuje wprowadzić Europejską Kartę Osoby Niepełnosprawnej, która ułatwi osobom niepełnosprawnym podróżowanie między krajami Wspólnoty. Dzisiaj kraje UE nie uznają statusu osoby niepełnosprawnej przyznanego w innym kraju UE. Oznacza to, że krajowe zaświadczenia o niepełnosprawności mogą nie zostać uznane zagranicą.

– Unijna karta osoby niepełnosprawnej to rodzaj europejskiej legitymacji dla osób z niepełnosprawnością. Karta zapewnić ma równy dostęp do określonych ułatwień, np. tańszych biletów na środki transportu czy do obiektów kultury – tłumaczy poseł Plura.

Projekt jest obecnie w fazie pilotażowej, karta dostępna jest w ośmiu krajach UE, m.in. w Belgii, Rumunii i we Włoszech.

UE współfinansuje też szereg projektów związanych z dostępem osób niepełnosprawnych do szkół i uczelni, w tym europejską agencję rozwoju edukacji specjalnej czy projekt "Youth on the Move" (Młodzi na fali), który wspiera kształcenie i zatrudnianie młodych Europejczyków, w tym osób niepełnosprawnych.

Komisja planuje dalsze działania, zwłaszcza w zakresie poprawy sytuacji tej grupy osób na rynku pracy, w tym zapewnienie wzrostu liczby pracowników z niepełnosprawnością i lepszego dostępu do miejsc pracy. Dzisiaj odsetek zatrudnienia wśród tych osób jest nadal wyraźnie niższy niż u osób zdrowych (48 proc. do 72,5 proc.).

– Działania unijne przyniosły poprawę, wciąż jednak jest wiele do zrobienia, przede wszystkim w zakresie polityki pracy i ochrony socjalnej – mówi komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen. Zdaniem komisarz w realizacji tych działań pomoże "przyjęcie przepisów ws. europejskiego filaru praw społecznych".

Szacuje się, że do 2020 r. liczba osób niepełnosprawnych w UE wyniesie 120 mln osób. Dzisiaj 30 proc. osób niepełnosprawnych zagrożonych jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

(PAP)

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial