Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy

…to szansa dla studentów ostatnich lat i absolwentów uczelni wyższych na uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego i opracowanie długoterminowego planu rozwoju drogi zawodowej. Wszystkie działania przyczynią się do podjęcia satysfakcjonującego zatrudnienia.

Fundacja Sustinae zaprasza do udziału osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które ukończyły studia I, II, III stopnia lub obecnie realizują ostatni rok na małopolskiej, mazowieckiej lub śląskiej uczelni wyższej. Program skierowany jest do osób, które są gotowe do podjęcia zatrudnienia i chcą  zwiększyć swoje szanse na otwartym rynku pracy. Uczestnicy mogą liczyć na zindywidualizowane działania, dostosowane do ich potrzeb i osobistych planów.

Jak to działa? 

Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji uczestnika, wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe lub specjalistyczne i umożliwienie zdobycia  doświadczenia zawodowego. Projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach, w okresie od 11.10.2018- 30.09.2020r. Fundacja zaprasza do udziału łącznie 150 osób, po 50 osób w każdym województwie. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON, uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Co oferuje program?
  • diagnozę sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowościowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin;
  • grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze 36 godzin;

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnik ma ponadto prawo do realizacji poniższych form wsparcia zgodnych z Indywidualnym Planem Działania:

  • zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin
  • wsparcia asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin;
  • wsparcia trenera aktywizacji w wymiarze średnio 15 godzin;
  • udziału w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 90 godzin;
  • realizacji płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące;
  • dodatku motywacyjnego na  pokrycie kosztów: zakwaterowania, zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej, zatrudnienia tłumacza języka migowego, kosztów dojazdu do i z zakładu pracy
Jak się zgłosić?

Rekrutacja do projektu trwa od 2 listopada w dwutygodniowych rundach, aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego należy przedłożyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz kserokopię dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł zawodowy lub naukowy uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu. W przypadku studentów ostatniego roku studiów jest to dokument potwierdzający wydany przez Uczelnię. Zapraszamy do zgłoszeń telefonicznie lub mailowo w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego.

Kraków, ul. Szlak 65, tel. +48 883 340 209, e-mail: absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org

Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, +48 883 340 212, absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org

Gliwice, ul. Świętojańska 5A/11, tel. +48 735 933 905, absolwent_slask@fundacjasustinae.org.

Zapraszamy!

Projekt „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Absolwent.

Informacja prasowa

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial