Poradnik – Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – ZUS

Jednym ze świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest świadczenie uzupełniające. Świadczenie to jest przyznawane osobom niesamodzielnym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Z tego artykułu dowiemy się, kto może liczyć na dodatkowe środki i jak się o nie ubiegać.

Warunki do otrzymania wsparcia

Świadczenie uzupełniające jest nazywane „500+ dla niepełnosprawnych” lub „500+ dla seniora”. O jego przyznaniu decyduje ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dokument otrzymuje osoba, której sprawność jest naruszona w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki. Osoby nieposiadające orzeczenia zostaną skierowane na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Badanie odbywa się na podstawie dokumentacji lub w miejscu pobytu uprawnionego. Seniorzy po ukończeniu 75 roku życia, którym przyznano zasiłek pielęgnacyjny także winni posiadać orzeczenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych honoruje orzeczenia wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenia, które zaliczają wnioskodawcę do I grupy inwalidów.

Dodatkowe wymogi do otrzymania wsparcia

Dodatkowymi wymogami koniecznymi do spełnienia w celu otrzymania wsparcia są ukończenie 18 roku życia a także zamieszkiwanie terytorium Polski.

Limity świadczeń

Łączna wysokość świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 2 157,80 zł brutto. Dotyczy to emerytur i rent wypłacanych przez ZUS, KRUS i inne organy. Podobna zasada obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z Pomocy Społecznej innych niż jednorazowe.

Wysokość wsparcia

Wysokość wsparcia dla osoby, która otrzymywała świadczenie w wysokości 1 657,80 zł lub niższej wyniesie 500 zł. Osoby których łączna kwota świadczeń oscyluje między 1 657,80zł a 2 157,80 zł, dostaną różnice między kwotą swoich świadczeń a 1 600 zł.

Dokumentacja

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek (ZUS ESUN).  Dokument powinien zostać przedłożony przez osobę zainteresowaną lub jej pełnomocnik. Wniosek znajduje się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w każdej jego placówce. We wniosku należy podać dane osobowe oraz wskazać sposób wypłaty świadczenia. Konieczne jest także poinformowanie jakie świadczenia finansowane ze środków publicznych nam przysługują. Co więcej winno się podać nazwę organu wypłacającego oraz wysokość świadczeń. Dotyczy to także zasiłków z instytucji zagranicznych. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby nieposiadające orzeczenia chcące otrzymać wsparcie zobowiązane są dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dowody ważne dla wydania orzeczenia.

Inne dokumenty potrzebne do wydania orzeczenia

  • Karta badania profilaktycznego.
  • Dokumentacja z rehabilitacji leczniczej lub zdrowotnej.
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9)
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli osoba jest już w jego posiadaniu)

Terminy składanie dokumentów

Dokumenty winno się składać 30 dni przed spełnieniem warunków wymaganych do przyznania świadczenia.

Decyzja dotycząca świadczenia

Decyzja w sprawie świadczenia uzupełniającego wydawana jest w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Świadczenie przyznawane jest od czasu spełnienia wymaganych warunków. Jednakże nie wcześniej niżeli od miesiąca złożenia wniosku.

Terminy wypłacania wsparcia

Osobom, którym przysługuje prawo do renty lub emerytury wsparcie zostanie wypłacone wraz ze świadczeniem. Petenci, którzy nie otrzymywali żadnych świadczeń, otrzymają pieniądze w terminie wskazanym w decyzji.

Artykuł powstał dzięki informacjom udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nad jego powstaniem pracowali: Mikołaj Lamparski (w ramach stażu), Marzena Lejkowska oraz Krystian Nowak.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial