Projekt GraduatON – zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września
2020 r., w tym I okres projektu realizowany jest od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., a II okres projektu realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

– Są absolwentami szkoły wyższej lub uzyskały absolutorium (max. 24 miesiące od zakończenia nauki) lub są na ostatnim roku studiów wyższych (studia I, II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)),

– Posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),

– Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia,

– Nie biorą udziału w innym projekcie tego typu współfinansowanym przez PFRON.

 

Uczestnicy/czki zyskują:

– wsparcie doradcy zawodowego, który zaplanuje i pomoże podczas wdrożenia Indywidualnej Ścieżki Kariery,

– opracowanie wraz z omówieniem i analizą testu kompetencyjnego oraz testu metodą Clifton Strenghts Finder Assesment, na podstawie których zdiagnozowane zostaną m.in. mocne strony, największe talenty, obszary do rozwoju,

– wsparcie psychologa/coacha’a kariery,

– atrakcyjne warsztaty i szkolenia,

– wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy,

– dla najlepszych płatny 3 miesięczny staż oraz wsparcie opiekuna stażowego.

 

Dla najlepszych gwarantujemy pracę!

 

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa koszty:

– profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

– wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

– ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników/czki podczas organizowanych wsparć;

– materiałów szkoleniowych;

– wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

– zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do  momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

– dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

 

Zapraszamy do składania aplikacji.

 

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie https://reaxum.eu/graduaton/

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami pod nr tel. 728 873 371 lub napisz e-mail: graduaton@reaxum.eu

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial