Projekt „Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” zaprasza do udziału w projekcie „Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne”, edycja 2016.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych i przeprowadzonych 16 dwudniowych szkoleń dla:
– rodzin dzieci z zespołem Aspergera (ZA) i autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA),
– wolontariuszy,
– specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ZA i HFA z terenu całego kraju.

Szkolenie przewiduje 20 godzin dydaktycznych zajęć w tym wykład multimedialny z warsztatem oraz częścią praktyczną.

Celem szkolenia jest:
– zapoznanie uczestników z formami i metodami pracy z tą grupą odbiorców,
– przedstawienie możliwości ich integracji w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej,
– zapoznanie uczestników z możliwościami zwiększania aktywności życiowej i zaradności osobistej tej grupy osób oraz ich niezależności ekonomicznej,
– podnoszenia umiejętności pracy z osobami ze spektrum i sprawowaniu nad nimi opieki oraz udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Szkolenie dofinansowane jest z PFRON, uczestnicy szkolenia nie ponoszą opłat.

Stowarzyszenie prosi o zgłaszanie się 45–osobowych grup mieszanych (rodzice, specjaliści, wolontariusze) z danego regionu, powiatu, miejscowości.

Grupą szkoloną będą:
– rodzice,
– opiekunowie prawni,
– członkowie rodzin,
– wolontariusze,
– kadra i specjaliści zaangażowani w proces nauczania, terapii, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i autyzmem

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: asperger@wp.pl z dopiskiem „Szkolenia – edycja 2016”.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera
„NIE-GRZECZNE DZIECI”
ul. Dembego 20 lok. 2, 02-796 Warszawa
telefon: 887 059 343

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.niegrzecznedzieci.org

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial