Działania podejmowane przez PFRON w celu usprawnienia funkcjonowania Funduszu oraz usprawnienia obsługi klientów

Nadrzędnym celem działań podejmowanych w ostatnich miesiącach jest budowa nowego wizerunku instytucji, zgodnego z założeniami strategii kierunkowej dla PFRON. Fundusz – bierny płatnik, ofiara naciągaczy, źródło zmartwień dla pracodawców i sensacji dla dziennikarzy ma stać się aktywnym ekspertem, który działając w oparciu o potężny budżet i szerokie uprawnienia realizuje zadania w ramach polityki społecznej Państwa Polskiego z korzyścią dla wszystkich swoich interesariuszy.

PFRON ma być nowoczesną organizacją publiczną, efektywnie realizującą swoje podstawowe działania oraz inicjującą innowacyjne na skalę polską i europejską projekty nakierowane na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

 1. Zmiany w działalności Funduszu

Na przestrzeni ostatniego półrocza wprowadzono szereg rozwiązań, które mają odbiurokratyzować i usprawnić działanie Funduszu. Zmiany obejmują zarówno Biuro Funduszu, jak i 16 oddziałów wojewódzkich. Aby zmniejszyć wydatki Funduszu wprowadzono szereg rozwiązań, takich jak:

 • centralizacja obsługi finansowo-księgowej w Biurze Funduszu;
 • wprowadzenie zastępczej obsługi kasowej BGK na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych (co przyniesie rocznie oszczędności ok. 400 tys. zł);
 • przejęcie obsługi i rozliczania umów oraz faktur za usługi i zakupy oddziałów (scentralizowano usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątku i mienia PFRON);
 • zmniejszenie kadry kierowniczej (w kwietniu 2016 r. obejmowała 170 osób, na koniec 2016 r. – 70 osób)
 • scentralizowano i zintegrowano zarządzanie flotą samochodową, co prowadzi do zmniejszenia liczby samochodów  (o 30 procent) i  ich oszczędniejszego użytkowania;
 • rozpoczęto negocjacje w sprawie optymalizacji najmowanych nieruchomości;
 • dokonano przeglądu 175 zarządzeń, z czego uchylono 60, część zaktualizowano lub zmieniono, co skutkuje racjonalizacją wydatkowania środków PFRON oraz zmniejszeniem liczby dokumentów i uproszczeniem procedur;
 • dokonano przeglądu 123 Zarządzeń Prezesa Zarządu i uchylono większości z nich
 • przyjęto Strategię Komunikacji
 • zlikwidowano 17 Regulaminów Organizacyjnych i zastąpiono je jednym Regulaminem Organizacyjnym PFRON
 • wprowadzono nowe regulacje wynagrodzeń pracowników, wynegocjowane ze związkami zawodowymi
 • rozpoczęto wdrażanie obsługi elektronicznej korespondencji z urzędami
 • i przesyłanie tytułów wykonawczych w formie elektronicznej. Zakupiono podpisy kwalifikowane, zmodyfikowano system informatyczny (modyfikacja systemu jest
 • w ostatecznej fazie testowania). Przewidywane oszczędności to około 37 800 zł rocznie (oszczędności pojawią się w I kwartale 2017 r.).
 • zmniejszała się liczba nierozstrzygniętych postepowań administracyjnych
 • w wyniku zakończenia większej liczby postępowań w stosunku do wszczętych w tym samym okresie. Jednocześnie zwiększyła się terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • wprowadzane są zmiany w funkcjonowaniu 16 wojewódzkich oddziałów, które mają pełnić rolę lidera do spraw osób niepełnosprawnych w regionie, mają podejmować działania prowadzące do włączenia osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego dzięki współpracy i wymianie informacji z jednostkami samorządu terytorialnego, NGO, pracodawcami i placówkami edukacyjnymi.

W II półroczu 2016 r. przeprowadzono 94 kontrole. Dotyczyły one środków finansowych w wysokości 300 911 277,61 zł.  Nieprawidłowości stwierdzono w 75% przypadkach. Przy czym w ponad połowie przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości skutkujące zwrotem środków. Kwota zakwestionowanych środków wynosiła 30 943 168,20 zł. Kontrole koncentrowały się w dwóch obszarach:

 • refundacji oraz dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 25d i art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
 • i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych);
 • wystawiania przez sprzedającego usługi lub produkcję informacji o kwocie obniżenia wpłat na Fundusz (art. 22 ustawy)

W pierwszej kolejności objęto kontrolami podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony, które otrzymują najwyższe kwoty dofinansowań lub wystawiają informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON o najwyższej wartości i w ostatnich latach nie były objęte kontrolami. W II półroczu 2016 roku w porównaniu z II półroczem 2015 roku odnotowano znaczący wzrost (o 17 %) kwoty skontrolowanych środków (z 250 368 554,27 zł do 300 911 277,61 zł) oraz wzrost (o 33 %) kwoty zakwestionowanych środków (z 20 576 113,25 zł do 30 943 168,20 zł).

W ramach działań windykacyjnych i egzekucyjnych w II półroczu 2016 roku wyegzekwowano należności:

 • z tytułu wpłat obowiązkowych  na kwotę 19 049 366,49 zł;
 • administracyjno-prawnych na kwotę 162 288,23 zł;
 • cywilno-prawnych na kwotę 347 962,11 zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Fundusz przekazuje im informacje o nieprawidłowościach, stwierdzonych na podstawie danych uzyskanych z Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala to pracodawcom na uzyskanie informacji o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS przed otrzymaniem wezwania do zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania oraz umożliwia wyjaśnienie potencjalnych nieprawidłowości w rozliczaniu składek przez ZUS.

 1. Strategiczne działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W celu lepszej obsługi realizowanych programów i zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych wprowadzono:

 • zasadę konsultacji publicznych w zakresie realizowanych zadań i programów;
 • opracowano trzy nowe programy: „Absolwent”, „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, „Praca – Integracja”, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON 8 grudnia 2016 roku;
 • uruchomiono dwa konkursy dla organizacji pozarządowych: „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” oraz „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”;
 • przejęto do samodzielnej realizacji projekt „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt ten ma na celu stworzenie systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych. System stworzy możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy drogą elektroniczną – od uzyskania informacji, poprzez wypełnienie formularzy
 • i odesłanie ich on-line.
 1. Zmiana prawa

W wyniku nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw pracodawcy otrzymali możliwość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia. Pozwoliło to objąć wsparciem 309 080 pracowników niepełnosprawnych, tj. o 1,32% więcej niż w 2015 r. Ponadto od września 2016 r. beneficjenci mają możliwość zwracania się do Funduszu o rozłożenie na raty/odroczenie należności. 

źródło: pfron.org.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial