Kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej. Oblicz korzyść zatrudnienia osoby z orzeczeniem

Kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej. Oblicz korzyść zatrudnienia osoby z orzeczeniem

Zatrudniając osoby niepełnosprawne, pracodawcy nie pozostają bez wsparcia. Otrzymują między innymi dofinansowanie PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Wysokość dopłaty można wyliczyć, używając kalkulatora wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej. To proste narzędzie, w którym wystarczy podać doskonale nam znane dane, aby poznać przeliczniki według najnowszych przepisów prawa pracy.

Łączne koszty płacy pracownika z orzeczeniem

Kwota, stanowiąca wynagrodzenie pracownika otrzymywane na konto i koszty, jakie ponosi pracodawca to zupełnie różne sumy.

W przypadku płacy osób niepełnosprawnych do wypłaty netto doliczany jest podatek i wszystkie obowiązkowe składki, w tym te na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy oraz składki do ZUS. Rzeczywiste koszty płacy ze strony pracodawcy są więc wyższe niż to, co dostaje pracownik.

Aby je sprawdzić, nie trzeba wykonywać skomplikowanych wyliczeń. Wystarczy wykorzystać kalkulator dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

To narzędzie wskaże całkowite koszty płacy osoby niepełnosprawnej i wyliczy wysokość dofinansowania PFRON. Dzięki temu pracownik będzie wiedział, ile wynosi wartość netto jego pensji. Przedsiębiorca natomiast pozna kwotę należności wynikającą z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, zanim dojdzie do podpisania umowy.

Jak powinna wyglądać praca z osobami niepełnosprawnymi

W niektórych przypadkach, zatrudniając osobę niepełnosprawną, poza kosztami płacy, trzeba uwzględnić dostosowanie miejsca pełnienia obowiązków służbowych. Konieczne ułatwienia zależą od rodzaju pracy i stopnia niepełnosprawności pracownika. Po wykazaniu opłat, poniesionych na specjalistyczny sprzęt i dostosowanie firmy do potrzeb nowego zatrudnionego, można ubiegać się o liczne dofinansowania z PFRON. Pracodawcy przysługuje dotacja na stworzenie i wyposażenie stanowiska pracy. Dodatkowo firma może otrzymać dopłatę do kosztów płacy pracownika z orzeczeniem.

Wsparcie to ma na celu ułatwienie zatrudniania osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji ich aktywizację na rynku pracy. Dzięki odpowiednim ułatwieniom możliwe jest podjęcie współpracy z niemal każdym człowiekiem, a dodatkowy zarobek staje się realny nie tylko dla posiadających orzeczenie o lekkim stopniu. Także w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do grupy, mającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, zatrudnienie jest możliwe.

Wysokość dofinansowania PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Wielu pracodawcom, zatrudniającym osoby niepełnosprawne, należy się określona kwota dofinansowania płac. Żeby ją wyliczyć, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, m.in.:

 • wynagrodzenie brutto,
 • wysokość składki wypadkowej podaną w procentach,
 • łączne składki obowiązkowe, odprowadzane od pensji,
 • wymiar etatu,
 • stopień niepełnosprawności pracownika,
 • orzeczenie o występowaniu schorzenia specjalnego.

Po uzupełnieniu tych danych kalkulator PFRON wskaże, jaki jest koszt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej i jak wysokie dofinansowanie wynagrodzeń PFRON można otrzymać. Jest to zachęta do podejmowania współpracy z niepełnosprawnymi, a także ułatwienie procesu dostosowania firmy do potrzeb tych pracowników.

Kalkulator kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego

Zarówno wypłata pracownika niepełnosprawnego, jak i kwota dopłaty z PFRON to sumy, które można wyliczyć samodzielnie. Trzeba jednak znać przy tym wiele przepisów. Z pomocą przychodzi kalkulator dofinansowań, w którym wystarczy uzupełnić wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego w kwocie brutto, wysokość składki wypadkowej w procentach, a także informacje o stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

Kalkulator PFRON wyświetli wówczas wynagrodzenie pracownika otrzymywane na konto, całkowity koszt zatrudnienia pracownika i wysokość dofinansowania w danym miesiącu.

Wyższe dofinansowanie PFRON na pracownika z orzeczeniem

Każda osoba zajmująca się kadrami w firmie musi umieć wyliczyć wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego. Konieczna jest też wiedza na temat rodzaju niepełnosprawności. Informacja taka będzie istotna przy ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzenia.

Płaca dla osoby z orzeczeniem powinna być ustalana według tych samych reguł, jakie obowiązują innych pracowników (nie powinno się jej zaniżać, ani zawyżać). Wymaga też odprowadzania składek obowiązkowych na ubezpieczenie emerytalne i inne opłaty ZUS. Czasem prowadzący działalność gospodarczą są zwolnieni z wpłat na PFRON. Jeśli nie zachodzi taka możliwość, to tę składkę odprowadza się od płacy każdego pracownika.

Te czynniki wpływają nie tylko na koszt wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, ale też na to, jaka będzie kwota miesięcznego dofinansowania. Zatrudniając osoby o stopniu znacznym niepełnosprawności, pracodawca może spodziewać się wyższego dofinansowania niż w przypadku zwierzchnika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Miesięczna dopłata uzależniona jest również od symbolu przyczyny niepełnosprawności. Jeśli u pracownika występuje schorzenie specjalne, należy wpisać to do kalkulatora dofinansowania PFRON.

Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych po zmianie przepisów

Wraz ze zmieniającymi się przepisami w Kodeksie Pracy, zmieniają się też zasady w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Płaca dla zatrudnionych na etacie podlega okresowej waloryzacji. Wyższe minimalne wynagrodzenie powoduje znacznie większy koszt zatrudnienia pracownika.

Prowadzący działalność gospodarczą wiedzą, że wynagrodzenie brutto uległo wielu zmianom, m.in. za sprawą Polskiego Ładu. Systematycznie wzrasta też płaca minimalna. Dotyczy to również zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Takie narzędzia, jak kalkulator dofinansowań, są aktualizowane, aby obliczać wysokość dofinansowania zgodnie z najnowszymi przepisami.

Praca osób niepełnosprawnych w domu i siedzibie firmy

Przepisy określają nie tylko wynagrodzenie dla pracownika niepełnosprawnego. Mówią też o warunkach zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w szczególności dostosowaniu miejsca pełnienia obowiązków i pracy w warunkach chronionych. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności często nie mają dodatkowych potrzeb. Są jednak schorzenia, które utrudniają wykonywanie obowiązków służbowych. Należy wówczas przygotować stanowisko tak, aby umożliwić pracę zatrudnionemu.

Obecnie coraz więcej firm przyjmuje pracowników niepełnosprawnych na stanowiska umożliwiające pracę całkowicie lub częściowo zdalną. Jest to prostsze dla obu stron i daje wiele możliwości w zwiększaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Jednocześnie praca zdalna nie wpływa na wysokość kosztów płacy i również w jej przypadku można otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Co zyska pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną

Choć na początku współpraca z osobą niepełnosprawną wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków pracy, to warto zatrudniać ludzi z orzeczeniem. Zarówno lekki, jak i znaczny stopień niepełnosprawności nie muszą wpływać na jakość pracy. W dłuższej perspektywie z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej nie wiąże się żadne ryzyko.

Ponadto pracodawca dostaje dofinansowanie PFRON do wynagrodzenia pracownika, a także na przystosowanie miejsca pracy do jego potrzeb. Takie wsparcie ułatwia przedsiębiorcom wprowadzenie zmian, na których można wiele zyskać, także w przyszłości. Dodatkową korzyścią jest zwolnienie z wpłat na PFRON firm, w których niepełnosprawni stanowią 6% i więcej wszystkich zatrudnionych.

Ile zarabia osoba z orzeczeniem w stosunku do kosztów płacy dla pracodawcy

Zarobki osób niepełnosprawnych nie powinny różnić się od wynagrodzenia innych pracowników pracujących na tym samym stanowisku. Najniższa płaca dla zatrudnionych na etacie jest dla wszystkich jednakowa i co roku podlega waloryzacji. Minimalne wynagrodzenie brutto to pensja przed odliczeniem podatku i składek opłacanych przez pracownika. Całkowita wysokość kosztów płacy jest jeszcze wyższa, bo niektóre obowiązkowe składki są płacone przez pracodawcę.

Takie wyliczenia dotyczą wszystkich pracowników. Orzeczenie o niepełnosprawności nie zmienia wysokości składek płaconych do ZUS. Różnicą jest fakt, że uprawnia do ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzeń. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do grupy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności można spodziewać się dotacji w wysokości proporcjonalnej do ponoszonych kosztów. Większe wsparcie możliwe jest też dla firm, które zatrudniają duży odsetek niepełnosprawnych. Takie postępowanie nie ma wpływu na jakość pracy, a może znacznie zmniejszyć koszty.

Wyższe wynagrodzenie dla niepełnosprawnych

Pensje osób o orzeczonym stopniu niepełnosprawności powinny być ustalane tak samo, jak płace ich sprawnych kolegów — te same obowiązki należy jednakowo wyceniać. Minimalne wynagrodzenie brutto pracownika dla wszystkich jest ustalone w równej kwocie. Niepełnosprawni mają jednak wyższą stawkę godzinową. Jak to możliwe?

Nie dotyczy to pracowników mających lekki stopień niepełnosprawności Pracują oni w pełnym wymiarze godzin (8 dziennie i 40 tygodniowo). Osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają inny przelicznik wymiaru etatu. Ich czas pracy to 7 godzin dziennie i 35 w tygodniu. Z tego powodu można stwierdzić, że wysokość wynagrodzeń osób niepełnosprawnych jest wyższa, jeśli weźmiemy pod uwagę stawkę godzinową.

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń PFRON

Aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON, nie wystarczy podpisać umowy z osobą niepełnosprawną. Konieczne jest spełnienie określonych warunków, takich jak:

 • podpisanie umowy o pracę na pełny etat lub jego część,
 • posiadanie dokumentu mówiącego o stopniu niepełnosprawności,
 • odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • niezaleganie z opłacaniem składek do ZUS i PFRON,
 • wykazanie efektu zachęty.

Firmy, które zatrudniają powyżej 25 osób, muszą spełnić jeszcze jeden warunek. Dopiero gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 6%, mogą one otrzymać dofinansowanie PFRON. Jest on liczony od wymiaru etatu, a nie ilości zatrudnianych osób, o czym trzeba pamiętać. To znaczy, że zatrudnienie w danym miesiącu pracownika z orzeczeniem na pół etatu zwiększa wskaźnik o pół jednostki.

Efekt zachęty a dofinansowanie wynagrodzeń PFRON

Efekt zachęty to warunek konieczny, aby móc ubiegać się o dofinansowanie kosztów płacy. Spełniony jest, kiedy zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyczyniają się do zwiększenia liczebności pracowników. Oznacza to, że średnia ilość osób zatrudnionych w ciągu roku nie może spaść.

Istnieje też możliwość wykazania efektu zachęty metodą jakościową. Zachodzi to wtedy, kiedy osoba niepełnosprawna zatrudniona jest na wakat powstały w wyniku rozwiązania umowy:

 • na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,
 • za porozumieniem stron,
 • na wniosek pracownika,
 • wskutek przejścia na rentę w wyniku niezdolności do pracy,
 • w dniu jej wygaśnięcia.

Dofinansowanie do wynagrodzeń ma na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, ale nie może odbywać się to kosztem innych pracowników. Dlatego właśnie pozostali są chronieni prawnie i wsparcie wyliczane z kalkulatorem dofinansowań przysługuje dopiero po spełnieniu określonych wymagań.

Kody niepełnosprawności wpływające na dopłatę do pensji

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nie zależy tylko od ilości zatrudnionych niepełnosprawnych. Kwota miesięcznej dopłaty wyliczana jest na podstawie stopnia niepełnosprawności. Na pracownika z lekkim stopniem dotacja jest niższa niż w przypadku umiarkowanego. Inną ważną kwestią jest wymiar czasu pracy. Więcej otrzymać mogą między innymi przedsiębiorcy, którzy zatrudniają ludzi ze schorzeniem szczególnym. Czym są te schorzenia?

Mówimy o nich w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do tych, którym choroba utrudnia funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Do schorzeń szczególnych zalicza się:

 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • epilepsję (06-E),
 • zaburzenia wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Są to rodzaje niepełnosprawności, które utrudniają lub uniemożliwiają normalne życie i mogą mieć czasowy wpływ na wykonywanie obowiązków służbowych. W tym przypadku konieczne są warunki zatrudnienia, które te trudności uwzględnią. Jednocześnie pracodawca może liczyć na wyższe dofinansowanie kosztów płacy.

Oblicz dofinansowanie do pracownika przy pomocy kalkulatora PFRON

Kwota dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest ważna przede wszystkim dla pracodawców, którzy chcą wiedzieć, jakie koszty będą ponosić. Jednakże kalkulator dofinansowań jest dostępny dla wszystkich.

Dzięki niemu nie tylko przedsiębiorca dowie się, ile dodatkowych składek będzie musiał zapłacić. Również dla pracowników to narzędzie jest przydatne. Kalkulator wylicza kwoty dofinansowania, ale dodatkowo wskazuje płacę brutto i netto. Jest to więc prosty sposób na to, aby mając umowę z podaną wypłatą brutto dowiedzieć się, ile pieniędzy będzie wpływać co miesiąc na nasze konto.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial