Plakat konkursu Deseromania

Konkurs Fotograficzny dla Uczniów Szkół Specjalnych – DESEROMANIA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach serdecznie zaprasza uczniów Szkół Specjalnych Podstawowych i Ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficzno- kulinarnym „DESEROMANIA”.

Prace można przesyłać do 31 marca 2022 na adres sekretariat@soswdnr.pl.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe 🙂

Logo szkoły specjalnej w Policach
Konkurs Deseromania

 REGULAMIN KONKURSU  :     „DESEROMANIA”

Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić jak najpiękniejsze zdjęcie swojego ulubionego deseru i wysłać je na nasz adres e-mail: sekretariat@soswdnr.pl. Zdjęcie powinno zachęcać do jego skosztowania i ukazywać wizualnie jego przepyszny smak. Ocenie będzie podlegać przekaz wizualny zachęcający i przekonujący o niebywałych walorach smakowych i estetycznych waszego ulubionego deseru. Dodatkowo prosimy o wasz opis-reklamę-rymowankę mówiącą dlaczego ten deser jest dla was tak wyjątkowy. Opis powinien być krótki, treściwy.

 1.  CELE KONKURSU:

1) rozwijanie kreatywności i artyzmu w dziedzinie gastronomii, fotografii i reklamy

2) rozwijanie warsztatu pracy w gastronomii i fotografii w zakresie wykonywania, a także montażu i retuszu fotografii, 

3) zainteresowanie różnymi technikami fotograficznymi i kulinarnymi

2. ORGANIZATOR: SPECJALNY OŚRODEK SKOLNO-WYCHOWAWCZY Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

3. ODBIORCY: Uczniowie szkół specjalnych: podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie naszego kraju, którzy samodzielnie wykonają pracę  konkursową. Można nadesłać 1 pracę konkursową.

4.  WYMAGANIA KONKURSOWE: Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne, lub prace powstałe w wyniku połączenia fotografii z grafiką komputerową zrealizowane w ogólnodostępnym formacie jpg i rozmiarze nie mniejszym niż standard FHD (1920×1080). Obraz musi być czytelny z zachowaniem dobrej jakości (niska kompresja, wysoka rozdzielczość). Niskiej jakości prace nie będą brały udziału w konkursie.

Możliwa jest modyfikacja, edycja zdjęcia w szerokim zakresie bez zmiany tematu głównego (deseru). Dopuszczalny retusz tematu głównego dotyczy wyłącznie poprawy jego jakości (ostrość, jasność, kontrast) bez żadnych zmian jego naturalnej treści co do kształtu i koloru. Modyfikować jednak  można otoczenie, tło deseru, jego światła i cienie. Oprócz pracy końcowej-konkursowej prosimy o przesłanie oryginału zdjęcia sprzed jego edycji bez żadnych modyfikacji z dopiskiem oryginał w jego nazwie.

4.  OCENA PRAC: Organizator w celu dokonania oceny zgłoszonych zdjęć oraz dokonania wyboru zwycięzcy konkursu powołuje komisję konkursową, w skład której wejdą:
1) jeden przedstawiciel Organizatora
2) dwie osoby zajmujące się fotografią lub posiadające wiedzę w zakresie fotografii, a także na polu konkursów, przeglądów i aktywności związanej z fotografią

3) jedna osoba związana z branżą cukierniczą,
Skład osobowy komisji zostanie podany na stronie internetowej Organizatora najpóźniej
na tydzień przed rozstrzygnięciem.

5.   Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną w dwóch kategoriach:

1) Szkoła podstawowa,

2) Szkoła ponadpodstawowa.

6.   TERMIN NADSYŁANIA PRAC: Do końca marca 2022r na podany adres mailowy sekretariat@soswdnr.pl wpisując w temacie Konkurs Fotograficzny – Deseromania wraz z oświadczeniem, które jest dostępne jako załącznik do regulaminu konkursu.

W treści wiadomości należy umieścić następujące informacje:

1) imię i nazwisko Uczestnika

2) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego

3) szkoła i adres szkoły 

4) klasa

5) adres e-mail Uczestnika/przedstawiciela ustawowego

6) Nazwa deseru-pracy oraz jego opis-reklama.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 OŚWIADCZENIE

 Oświadczam, że niniejszą pracę zrealizowałem/zrealizowałam  samodzielnie.

 Wyrażam zgodę na publikację i kopiowanie pracy w celach konkursowych i reklamowych organizatora. Oświadczam, że nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń oraz wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych jak i prac które wykonałem/wykonałam.

Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody przez autora prac, a w przypadku osób niepełnoletnich -jego rodzica (opiekuna prawnego) na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu, zgodnie z  RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Specjalny  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach , ul. Janusza Korczaka 53,  72-010 Police
 3. Dane osobowe przetwarzane będą, w związku z organizacją konkursu oraz publikacją prac artystycznych w przestrzeni publicznej oraz wizerunków na zdjęciach bądź filmach zarejestrowanych  w ramach podsumowania konkursu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda autora prac, – a w przypadku osób niepełnoletnich- rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wyrażona poprzez akt uczestnictwa w konkursie. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w sekretariacie Administratora lub przez przesłanie informacji pocztą elektroniczną, na adres: inspektor@danych.osobowych.pl
 5. Dane osobowe będą przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji konkursu oraz spełnienia obowiązków prawnych (również archiwizacyjnych).
 6. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 7. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 9. prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązków prawnych;
 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu, o ile przepisy odrębne nie wykluczają tego prawa;
 11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 12. Korzystanie z powyższych praw ułatwi Państwu  Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl , tel.: 500 071 091. Na Państwa życzenie inspektor udzieli szczegółowych  informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 13. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z organizacją konkursu i zgłaszaniem prac artystycznych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału i umożliwia ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród.
 14. Odbiorcami danych osobowych, przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie, są:
 15. upoważnieni pracownicy Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 16. podmioty przetwarzające – którym Administrator zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
 17. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;
 18. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Podpis uczestnika konkursu:   ……………………………………………………………………………

Podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu:   ……………………………………………

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial