Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych stanowi związek Sejmików Osób Niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie poszczególnych województw. Partnerami są także inne organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie w strukturze funkcjonuje około 200 organizacji, działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju.

Celem działań OSON jest reprezentowanie interesów środowisk osób niepełnosprawnych. OSON działa na rzecz stworzenia w Polsce warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełen i aktywny udział w życiu społecznym, podejmuje działania mające na celu realizację zasady równości szans tej grupy obywateli w społeczeństwie. Wspiera prace organizacji członkowski w taki sposób, aby ich działalność skutkowała wyrównaniem sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju.

Swoje cele realizuje poprzez podejmowanie licznych działań na rzecz integracji środowiska osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Wspiera członków w zakresie ich wzajemnej współpracy na gruncie merytorycznym oraz organizacyjnym. Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych podejmuje również prace w zakresie inicjowania, uczestnictwa oraz opiniowania prac legislacyjnych dotyczących życia osób niepełnosprawnych. Podejmuje także działania o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym w zakresie edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia, turystyki czy też integracji środowisk osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów.

Planuje prowadzenie działalności kulturowej i oświatowej poprzez organizowanie seminariów i szkoleń, zarówno dla partnerów jak i innych organizacji.

Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zajmuje się również promocją problematyki osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej oraz innych form o charakterze działalności medialnej.

OSON rozpoczął obywatelską akcję zbierania podpisów pod projektem zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przygotowany projekt ustawy ma chronić rynek pracy osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie przychodów PFRON o ponad 660 mln złotych rocznie oraz zapobiec likwidacji ponad 15 tys. miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

http://sejmik.org.pl/

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial