Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na stanowisko pracy!

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Specjalisty Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami koordynatora dostępności w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • wymagany profil: nauki społeczne, nauki humanistyczne, prawne, medyczne lub
  ekonomiczne,
 • co najmniej 4 – letni staż pracy,
 • prawo jazdy kat. B.,
 • kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni
  praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
  skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe

 • praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach
  samorządowych, o finansach publicznych, o zapewnianiu dostępności osobom ze
  szczególnymi potrzebami, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
  mobilnych podmiotów publicznych, o języku migowym i innych środkach
  komunikowania się oraz prawo budowlane (w zakresie dostosowań do potrzeb
  osób z niepełnosprawnościami,
 • praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
 • umiejętności komunikowania się w języku migowym,
 • biegła znajomość obsługi Microsoft Office (Word, Excel, Outlook),
 • doświadczenie zawodowe związane ze współpracą z organizacjami
  pozarządowymi lub środowiskiem osób z niepełnosprawnościami,
 • wiedza z zakresu zwiększania dostępności dla osób z różnymi rodzajami
  niepełnosprawności,
 • umiejętność współpracy z różnymi środowiskami i grupami społecznymi,
 • bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta
  Rzeszowa,
 • empatia, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, dobra
  organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,
  odporność na stres, otwartość i wrażliwość na potrzeby osób
  z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne Miasta Rzeszowa,
 • przygotowywanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta
  Rzeszowa i jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa,
 • współpraca i monitorowanie działalności Urzędu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • przyjmowanie zgłoszeń, podejmowanie działań i interwencji wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług miejskich,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz edukacja w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnościami,
 • współdziałanie w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych i programów Miasta (w tym dokumentów strategicznych dla Miasta i regionu) w zakresie rozwoju społecznego oraz w innych obszarach polityki Miasta posiadających elementy wspólne z zakresem zadań stanowiska,
 • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym Regulaminem w zakresie zadań stanowiska,
 • reprezentowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego
  oraz komputerowego i narzędzi informatycznych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów
  o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej
  (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności
  prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym
  podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na
adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych
kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Głównego Specjalisty – Rzecznika
Osób z Niepełnosprawnościami – koordynatora dostępności w Wydziale Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 20 października 2023 r.


Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1,
35- 064 Rzeszów.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

*INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1,
  35-064 Rzeszów,
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub
  pisemnie na adres administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na
  podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
  samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych
  osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.
 4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta
  lub tablicy ogłoszeń.
 5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą
  przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych
  kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury
  naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,
  e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
  00- 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu
  pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć
  w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial