Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie likwidacji barier

Liczne bariery funkcjonalne utrudniają osobom z niepełnosprawnością wykonywanie podstawowych, codziennych czynności oraz swobodną komunikację z otoczeniem.

Istnieją jednak różne formy wsparcia udzielanego przez instytucje społeczne, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, osoby niepełnosprawne stanowią 12,2% ludności kraju. Niemal połowa populacji osób z niepełnosprawnością to osoby z dysfunkcją narządu ruchu, czyli o ograniczonej sprawności kończyn dolnych, górnych lub kręgosłupa. Ze względu na swoją niepełnosprawność napotykają każdego dnia trudności, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Pomoc instytucji społecznych

W większości przypadków niepełnosprawność jednego członka rodziny wpływa negatywnie na kondycję finansową całej rodziny. Osoba niepełnosprawna ma ograniczone możliwości jeśli chodzi o podjęcie pracy zarobkowej, co powoduje często brak możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Osoby z niepełnosprawnością często wymagają także stałej opieki rehabilitanta, specjalistycznego sprzętu bądź leczenia, dlatego wsparcie instytucji społecznych jest w ich przypadku nieodzowne. Z różnych form pomocy korzysta 65,2% niepełnosprawnych, a dla ponad 40% z nich wsparcie finansowe uzyskane w ten sposób stanowi główne źródło dochodu.

Dofinansowanie likwidacji barier

Aby w znacznym stopniu ułatwić osobom z niepełnosprawnościami wykonywanie codziennych czynności lub kontaktowanie się z otoczeniem, opracowano kilka podstawowych form wsparcia, których zadaniem jest poprawa jakości życia. W tym celu osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz likwidacji barier funkcjonalnych. W związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych.

Kto może otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnościami mający trudności w poruszaniu się. Z kolei dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się przysługuje osobom z niepełnosprawnością, pod warunkiem, że jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. Dofinansowanie nie może zostać udzielone osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków PFRON. Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie może przekroczyć wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Osoby spełniające wymagane warunki mogą uzyskać dofinansowanie likwidacji barier po złożeniu odpowiedniego wniosku w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial