Wyrok Trybunału Konstytucyjnego na korzyść niepełnosprawnych

Przełomowy wyrok TK: sędziowie po raz pierwszy wskazali, że ustawa jest niezgodna nie tylko z Konstytucją, ale także z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. Wyrok dotyczył egzaminów na prawo jazdy: osoba niepełnosprawna na egzamin musi sama dostarczyć pojazd dostosowany do swojej niepełnosprawności — taką sytuację sędziowie uznali za dyskryminację.

Wyrok dotyczył zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich Ustawy o kierujących pojazdami. Sędziowie Trybunału nie podzielili wprawdzie opinii RPO, że wymóg dostarczenia pojazdu dostosowanego do niepełnosprawności wprost wynika z przepisów ustawy. Jak argumentowali, ustawodawca zdecydował się zapewnić wszystkim zdającym egzamin praktyczny jedynie „zwykły” pojazd i z perspektywy zasady równości nie sposób czynić mu z tego tytułu zarzutu. Potwierdzili jednak, że w praktyce dostarczenie pojazdu dostosowanego do niepełnosprawności staje się warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Trybunał wskazał, że z art. 69 Konstytucji wynika obowiązek pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie poruszania się i przemieszczania. Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie we współczesnym świecie przywiązuje się do umiejętności kierowania pojazdami samochodowymi i posiadanie niezbędnych do tego uprawnień, oraz korzyści w dziedzinie aktywności zawodowej i komunikacji społecznej, jakie z tego tytułu mogą odnieść osoby niepełnosprawne, Trybunał uznał, że na ustawodawcy ciąży obowiązek wprowadzenia regulacji zapewniających tym osobom przynajmniej minimalny, a zarazem efektywny poziom pomocy władz publicznych w zdobywaniu uprawnień do kierowania pojazdami.

Sędziowie dokonali całościowej oceny wsparcia osób niepełnosprawnych przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, uwzględnili rozwiązania wynikające z ustawy o rehabilitacji — i doszli do wniosku, że wsparcie to jest tak dalece niewystarczające, że w praktyce pozorne.

Ta sytuacja, według sędziów, jest niezgodna nie tylko z Konstytucją, ale także z art. 20 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Podzielili w tym zakresie opinię Rzecznika Praw Obywatelskich.

źródło: http://www.pfon.org

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial