Likwidacja barier architektonicznych, jak można uzyskać dofinansowanie?

Likwidacja barier architektonicznych polega na wykonywaniu czynności lub podejmowaniu inwestycji, które będą miały na celu udostępnianie przestrzeni architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak można uzyskać dofinansowanie

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można ubiegać się o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi

50 % – w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot nie będący przedsiębiorcą;

30 % – w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot będący przedsiębiorcą

Na co można zdobyć dofinansowanie

Na zbudowanie podjazdów, wind, poszerzenie otworów drzwiowych, montaż uchwytów i barierek, położenie posadzek antypoślizgowych i szereg innych prac remontowo-budowlanych.

Dla kogo jest dofinansowanie

Dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli nimi przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części, lub całości nieruchomości;
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
 • przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Dofinansowanie robót nie może być przyznane podmiotom, które:

 • mają zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu lub były w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie robót ze środków Funduszu będących w dyspozycji samorządu województwa, które dotyczyło obiektu objętego wnioskiem.

Gdzie złożyć wniosek

Pieniędzmi PFRON na likwidację barier architektonicznych w obiektach służących rehabilitacji dysponują urzędy marszałkowskie. Do nich składa się wnioski, a następnie rozliczeni a podpisanych umów.

Rozliczanie przyznanego dofinansowania

Podstawą rozliczenia dofinansowania robót jest umowa zawarta przez marszałka województwa z wnioskodawcą. Umowa powinna zawierać:

 • oznaczenie stron umowy;
 • szczegółowe określenie zadania,
 • wysokość i termin przekazania środków Funduszu przyznanych na dofinansowanie zadania;
 • udział środków własnych i z innych źródeł;
 • termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
 • zakres i sposób realizacji umowy;
 • zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy;
 • warunki i termin wypowiedzenia umowy;
 • warunki rozwiązania umowy oraz warunki zwrotu środków Funduszu, w szczególności w przypadku:
  1. rozwiązania umowy,
  2. niezrealizowania umowy,
  3. nierozpoczęcia działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia robót, która została określona w umowie;
 • sposób kontroli wykonania umowy;
 • zobowiązanie do przedłożenia właściwemu organowi jednostki samorządu województwa dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dokumentów potwierdzających pokrycie udziału własnego w kosztach zadania;
 • sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.

Przekazanie środków Funduszu na dofinansowanie robót następuje na podstawie faktury lub innych dokumentów potwierdzających zakup usługi, wystawionych po dniu zawarcia umowy.

 

Odpowiedź do artykułu “Likwidacja barier architektonicznych, jak można uzyskać dofinansowanie?

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial