Flaga Ukraińska i dłonie tulące osoby z niepełnosprawnością

Ukraina i 2,7 mil osób z niepełnosprawnością, EDF wzywa świat o zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa

Ukraina walczy, trwa przemieszczanie się ludności cywilnej w kierunku Polski z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków transportu, samochodów, autobusów i pociągów. W tej dramatycznej sytuacji znalazły się również osoby z niepełnosprawnościami, które mają ograniczoną możliwość ewakuacji i przemieszczania się w kierunku granicy. Jak informuje EDF (Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych) „w każdej sytuacji kryzysowej lub konfliktowej osoby z niepełnosprawnościami stoją w obliczu nieproporcjonalnego ryzyka porzucenia, przemocy, śmierci oraz braku dostępu do: bezpieczeństwa

Łączymy się ze wszystkimi osobami z niepełnosprawnościami na Ukrainie, które w tym trudnym czasie potrzebują szczególnej pomocy i wsparcia w zachowaniu poczucia bezpieczeństwa, pomocy w przedostaniu się w bezpieczne miejsce, ewakuacji i transporcie.

Niepełnosprawność i zagrożenia

Osoby z niepełnosprawnością doświadczają min trudności: w przemieszczaniu się wózkiem manualnym i elektrycznym, trudności w przemieszczaniu się z użyciem chodzika, laski i kul, niedrożność przejścia i przejazdu, zablokowanie kółek, upadek, niesłyszenie alarmów i komunikatów, problemy komunikacyjne osób niesłyszących, brak możliwości rozpoznania zagrożenia, niezrozumienie sytuacji, dezorientacja osób niewidzących i słabowidzących, uwięzienie lub unieruchomienie w jednym miejscu, utrata lub choroba opiekuna, brak możliwości wezwania pomocy, bezradność, brak prądu, rozładowanie baterii wózka, zatrzymanie aparatury medycznej, pogorszenie stanu zdrowia w wyniku stresu i strachu, brak dostępu do wody, pożywienia i toalety.

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych wzywa o zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa:

tłumaczenie informacji EDF:

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych w dniu 24 lutego 2022 wzywa w liście otwartym wzywa wszystkie strony oraz organizacje europejskie do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych na Ukrainie poprzez poszanowanie:

  • ich obowiązków wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w szczególności Art. 11 dotyczącego sytuacji zagrożenia i nagłych wypadków humanitarnych
  • Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 2475 (2019) w sprawie ochrony osób niepełnosprawnych w konfliktach
  • Międzynarodowego prawa humanitarnego i zasad humanitarnych.

Osoby z niepełnosprawnościami stoją w obliczu ryzyka

W każdej sytuacji kryzysowej lub konfliktowej osoby z niepełnosprawnościami stoją w obliczu nieproporcjonalnego ryzyka porzucenia, przemocy, śmierci oraz braku dostępu do: bezpieczeństwa, pomocy i wsparcia w powrocie do zdrowia. Kobiety z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na przemoc seksualną, a dzieci z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na wykorzystywanie i zaniedbanie.

Kluczowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ewakuacji są często niedostępne, a same centra ewakuacyjne są również rzadko dostępne, co oznacza, że ​​osoby niepełnosprawne są zbyt często pozostawione w tyle.

Ukraina i sytuacja osób niepełnosprawnych

Na Ukrainie zarejestrowanych jest 2,7 miliona osób niepełnosprawnych. Nasze kontakty w kraju potwierdziły, że sytuacja osób niepełnosprawnych jest przerażająca. Na przykład schroniska w Kijowie są niedostępne, więc osoby niepełnosprawne są zmuszone pozostać w domu, nie wiedząc, gdzie mogą się udać, aby być bezpiecznym.

Osoby niepełnosprawne mieszkające w instytucjach, już odcięte od swoich społeczności, ryzykują porzuceniem i zapomnieniem. Na samej Ukrainie co najmniej 82 000 dzieci jest odseparowanych od społeczeństwa, a niezliczona ilość osób dorosłych niepełnosprawnych jest na stałe umieszczonych w zakładach.

Apel do przywódców politycznych i podmiotów humanitarnych

Wzywamy przywódców politycznych i wszystkie podmioty humanitarne zajmujące się tym kryzysem do zapewnienia, że ​​osoby z niepełnosprawnościami:

  • Mają pełny dostęp do wszelkiej pomocy humanitarnej
  • Są chronieni przed przemocą, nadużyciami i złym traktowaniem
  • Otrzymują dostępne informacje o protokołach bezpieczeństwa i pomocy, procedurach ewakuacji i wsparciu;
  • Mają pełny dostęp do wszelkiej pomocy humanitarnej
  • Mają pełny dostęp do podstawowych usług, w tym wody i urządzeń sanitarnych, pomocy społecznej, edukacji, opieki zdrowotnej, transportu i informacji
  • Nie są porzucane: konieczne jest również wprowadzenie środków, które w pełni obejmują osoby mieszkające w instytucjach lub sierocińcach; a środki relokacji i ewakuacji nie powinny zmuszać większej liczby osób z niepełnosprawnościami do zamieszkania w takich instytucjach
  • Są istotnie zaangażowani we wszystkie akcje humanitarne za pośrednictwem swoich organizacji przedstawicielskich

Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby najbardziej zagrożone – w tym kobiety, dzieci, osoby niewidome i głuchoniewidome, osoby z niepełnosprawnością psychospołeczną i intelektualną oraz osoby o wysokich potrzebach wsparcia.

Dziś jesteśmy świadkami konfliktu na pełną skalę na ziemi europejskiej. Wraz z eskalacją sytuacji na Ukrainie Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych pilnie przypomina państwom o ich odpowiedzialności za zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa wszystkich osób niepełnosprawnych – powiedział prezes EDF, Yannis Vardakastanis.”

Źródło strona ( Tekst w języku angielskim) EDF

Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są pod numerem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców: +48 47 721 75 75

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Uchodźcy Ukraina

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial