Projekt: W stronę samodzielności

„W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa
osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie „W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”. Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji społecznych i zawodowych 150 osób niepełnosprawnych oraz podniesienie aktywności zawodowej 84 osób niepełnosprawnych z obszaru województwa małopolskiego, a także zdobycie kwalifikacji zawodowych u min. 36 osób niepełnosprawnych i podjęcie zatrudnienia przez min. 23 osoby niepełnosprawne.

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Czas realizacji projektu:  01.01.2017 r. – 30.06.2019 r.
Wartość projektu: 1 999 110,48 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekt: 1 699 243,90 zł

Etapy rekrutacji:

I etap rekrutacji do 15.03.2017– grupa 1-2
II etap rekrutacji 15.06.2017– grupa 3-5
III etap rekrutacji 15.09.2017– grupa 6-7
IV etap rekrutacji 15.12.2017– grupa 8-9
V etap rekrutacji 15.03.2018 – grupa10

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • wiek od 16 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • miejsce zamieszkania lub nauki na teren województwa małopolskiego,
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające niepełnosprawność sprzężoną,
 • niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Oferowane formy wsparcia:

 • opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu,
 • wsparcie psychologiczne,
 • poradnictwo specjalistyczne m.in. socjoterapeuta, prawnik, mediator,
 • wyjazdowe i stacjonarne warsztaty rozwoju osobistego w tym trening umiejętności społecznych,
 • wyjazdowe i stacjonarne warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej/warsztaty poszukiwania pracy,
 • płatne staże zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zakończone egzaminem (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy np. kursy językowe, prawa jazdy, szkolenia komputerowe),
 • szkolenia z zakresu poszukiwania pracy i pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • wsparcie adaptacyjne dla stażystów oraz osób zatrudnionych.

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 • identyfikacja indywidualnych kompetencji, predyspozycji oraz potrzeb związanych z zatrudnieniem,
 • zniesienie indywidualnych barier psychospołecznych,
 • zdobycie kompetencji społecznych oraz wiedzy decydującej o możliwości podjęcia zatrudnienia,
 • zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z poruszaniem się na otwartym rynku pracy,
 • podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności związanych z określeniem kwalifikacji zawodowych.

Projekt ma charakter regionalny, aby wziąć udział w projekcie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • osobiście w biurze projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, os. Dywizjonu 303, blok 66 /XXX LO/ p. 25, 32, 31-875 Kraków.
 • faksem pod numerem: 12 356 57 91; e-mailem: biuro.malopolskie@far.org.pl
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny biura projektu.

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

https://www.far.org.pl/projekty-regionalne/w-strone-samodzielnosci_aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-niepelnosprawnych-z-wojewodztwa-malopolskiego.html

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial