Zatrudnianie niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej

Osoby niepełnosprawne w Polsce mogą być zatrudniane na otwartym lub chronionym rynku pracy.

W pierwszym przypadku niepełnosprawni kandydaci mogą ubiegać się o pracę na takich samych warunkach jak pozostali pracownicy. Z kolei zatrudnianie niepełnosprawnych na chronionym rynku pracy odbywa się na specyficznych warunkach.

Niepełnosprawność bywa barierą na drodze do znalezienia zatrudnienia. Jednak nie jest to regułą i pracodawcy coraz częściej i chętniej zatrudniają osoby niepełnosprawne w swoich firmach. Kandydaci do pracy nie są więc z góry dyskwalifikowani z powodu swojej niepełnosprawności. Pracodawcy dostrzegają bowiem potencjał drzemiący w niepełnosprawnych i ich kandydaturę weryfikują biorąc pod uwagę szereg czynników, takich jak umiejętność współpracy z innymi, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zaangażowanie oraz elastyczność. To główne cechy, na które pracodawcy kładą szczególny nacisk, a posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wcale nie musi stanowić przeszkody w podjęciu przez osobę niepełnosprawną pracy.

Wsparcie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych

Niepełnosprawni, szczególnie ci, o znacznie ograniczonej zdolności do pracy mogą być zatrudnieni w zakładach pracy chronionej. W Polsce takich zakładów jest aktualnie ponad 1000. Zakładem pracy chronionej może zostać przedsiębiorstwo, które spełnia określone warunki, m.in. posiada obiekty i pomieszczenia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnia opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Zadaniem takich miejsc pracy jest stworzenie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do pracy, aktywizacja zawodowa bądź przygotowanie ich do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Osoby niepełnosprawne zatrudniane w zakładach pracy chronionej posiadają takie same prawa i obowiązki co pracownicy pełnosprawni w zwykłych zakładach pracy.

Korzyści dla pracodawcy

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wiąże się z pewnymi korzyściami dla pracodawcy. Najważniejszą z nich jest możliwość zwolnienia z obowiązkowych wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ponadto starać się o uzyskanie ze środków PFRON zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy, zorganizowania szkolenia dla niepełnosprawnych pracowników, a także może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial